Busca
All countries

Tenders in Bulgária

Refinar pesquisa
Fonte de aviso
Funding Agencies
Estado del Aviso
Quando publicado
Tipo de anúncio
Linguagem
Logon
Deseja publicar suas anúncios diretamente no dgMarket?
Clique aqui
Sort by:

País:  Bulgária

Tipo: Pedido de Propostas

$
Publicado
17 de Abr, 2019

País:  Bulgária

Tipo: Pedido de Propostas

$
Publicado
17 de Abr, 2019

País:  Bulgária

Tipo: Pedido de Propostas

$
Publicado
17 de Abr, 2019

País:  Bulgária

Tipo: Pedido de Propostas

$
Publicado
17 de Abr, 2019

País:  Bulgária

Tipo: Pedido de Propostas

$
Publicado
17 de Abr, 2019

País:  Bulgária

Tipo: Pedido de Propostas

$
Publicado
17 de Abr, 2019

País:  Bulgária

Tipo: Pedido de Propostas

$
Publicado
17 de Abr, 2019

País:  Bulgária

Tipo: Pedido de Propostas

$
Publicado
17 de Abr, 2019
Изпълнение на мерки за осигуряване на публичност и информираност по проект Съвместни усилия в подкрепа на хората в неравностойно положение на трудовия пазар в трансграничния регион " по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния –България 2014-2020 /втора част/. Кратко описание: Изработване на информационни, рекламни материали: информационна табела, външен банер и вътрешен банер по проект Съвместни усилия в подкрепа на хората в неравностойно положение на трудовия пазар в трансграничния регион по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г. Предвижда изпълнението на следните поддейности: поддейност № 1: Изработване и монтиране на информационна табела - 1 бр.; поддейност № 2: Изработване на външен банер - 1 бр.; поддейност № 3: Изработване на вътрешен банер - 1 бр.; В съответствие с чл. 48, ал. 1 от ЗОП необходимите характеристики на предмета на обществената поръчка са подробно индивидуализирани в Техническата спецификация.

País:  Bulgária

Tipo: Pedido de Propostas

$
Publicado
17 de Abr, 2019
Предметът на поръчката е абонаментна сервизна поддръжка и ремонат на 15 /петнадесет/ броя асансьорни уредби, монтирани и разположени на територията на УМБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович" АД гр. Стара Загора. В рамките на настоящата обществена поръчка не се съдържат обособени позиции. Стойността на поръчката се определя в български лева без ДДС.На основание с чл. 116, ал.1, т.1 от ЗОП, Възлжожителят предвижда възможност да удължи срока на сключения договор с изпълнител с до 6 месеца, считано от датата на изтичане на срока му и увеличение на стойността му с до 50%. Предвид възможното изменение на сключения договор и на основание чл. 21 от ЗОП, възложителят посочва обща прогнозна стойност на поръчката в размер на 42 930 лева без ДДС.Срокът за изпълнение е 12 месеца от сключване на договора. Възложителят не допуска представяне на варианти в офертите. Място на изпълнение на поръчката - град Стара Загора, ул. Генерал Столетов № 2 – територията на УМБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович” АД и Kлиника по ПСИХИАТРИЯ на ул. Ген. Столетов №2. Точните местоположения на асансьорите са посочени в техническата спецификация към настоящата документация.

País:  Bulgária

Tipo: Pedido de Propostas

$
Publicado
17 de Abr, 2019

País:  Bulgária

Tipo: Pedido de Propostas

$
Publicado
17 de Abr, 2019

País:  Bulgária

Tipo: Pedido de Propostas

$
Publicado
17 de Abr, 2019

País:  Bulgária

Tipo: Pedido de Propostas

$
Publicado
17 de Abr, 2019

País:  Bulgária

Tipo: Pedido de Propostas

$
Publicado
17 de Abr, 2019

País:  Bulgária

Tipo: Pedido de Propostas

$
Publicado
17 de Abr, 2019

País:  Bulgária

Tipo: Pedido de Propostas

$
Publicado
17 de Abr, 2019

País:  Bulgária

Tipo: Pedido de Propostas

$
Publicado
17 de Abr, 2019

País:  Bulgária

Tipo: Adjudicação de contrato

$
Publicado
17 de Abr, 2019

País:  Bulgária

Tipo: Adjudicação de contrato

$
Publicado
17 de Abr, 2019

País:  Bulgária

Tipo: Adjudicação de contrato

$
Publicado
17 de Abr, 2019

País:  Bulgária

Tipo: Adjudicação de contrato

$
Publicado
17 de Abr, 2019

País:  Bulgária

Tipo: Pedido de Propostas

$
Publicado
17 de Abr, 2019

País:  Bulgária

Tipo: Adjudicação de contrato

$
Publicado
17 de Abr, 2019

País:  Bulgária

Tipo: Adjudicação de contrato

$
Publicado
17 de Abr, 2019

País:  Bulgária

Tipo: Adjudicação de contrato

$
Publicado
17 de Abr, 2019

País:  Bulgária

Tipo: Adjudicação de contrato

$
Publicado
17 de Abr, 2019

País:  Bulgária

Tipo: Pedido de Propostas

$
Publicado
17 de Abr, 2019

País:  Bulgária

Tipo: Adjudicação de contrato

$
Publicado
17 de Abr, 2019

País:  Bulgária

Tipo: Adjudicação de contrato

$
Publicado
17 de Abr, 2019

País:  Bulgária

Tipo: Adjudicação de contrato

$
Publicado
17 de Abr, 2019

País:  Bulgária

Tipo: Pedido de Propostas

$
Publicado
17 de Abr, 2019

País:  Bulgária

Tipo: Adjudicação de contrato

$
Publicado
17 de Abr, 2019

País:  Bulgária

Tipo: Adjudicação de contrato

$
Publicado
17 de Abr, 2019

País:  Bulgária

Tipo: Adjudicação de contrato

$
Publicado
17 de Abr, 2019

País:  Bulgária

Tipo: Adjudicação de contrato

$
Publicado
17 de Abr, 2019

País:  Bulgária

Tipo: Adjudicação de contrato

$
Publicado
17 de Abr, 2019

País:  Bulgária

Tipo: Adjudicação de contrato

$
Publicado
17 de Abr, 2019

País:  Bulgária

Tipo: Adjudicação de contrato

$
Publicado
17 de Abr, 2019

País:  Bulgária

Tipo: Adjudicação de contrato

$
Publicado
17 de Abr, 2019

País:  Bulgária

Tipo: Adjudicação de contrato

$
Publicado
17 de Abr, 2019

País:  Bulgária

Tipo: Adjudicação de contrato

$
Publicado
17 de Abr, 2019

País:  Bulgária

Tipo: Pedido de Propostas

$
Publicado
17 de Abr, 2019

País:  Bulgária

Tipo: Pedido de Propostas

$
Publicado
17 de Abr, 2019

País:  Bulgária

Tipo: Pedido de Propostas

$
Publicado
17 de Abr, 2019

País:  Bulgária

Tipo: Pedido de Propostas

$
Publicado
17 de Abr, 2019

País:  Bulgária

Tipo: Pedido de Propostas

$
Publicado
17 de Abr, 2019

País:  Bulgária

Tipo: Pedido de Propostas

$
Publicado
17 de Abr, 2019

País:  Bulgária

Tipo: Pedido de Propostas

$
Publicado
17 de Abr, 2019

País:  Bulgária

Tipo: Pedido de Propostas

$
Publicado
17 de Abr, 2019

País:  Bulgária

Tipo: Adjudicação de contrato

$
Publicado
17 de Abr, 2019