Busca
All countries

Tenders in Bulgária

Refinar pesquisa
Fonte de aviso
Funding Agencies
Estado del Aviso
Quando publicado
Tipo de anúncio
Linguagem
Logon
Deseja publicar suas anúncios diretamente no dgMarket?
Clique aqui
Sort by:

Tipo: Pedido de Propostas

$
Publicado
25 de Set, 2018

Tipo: Pedido de Propostas

$
Publicado
25 de Set, 2018

Tipo: Pedido de Propostas

$
Publicado
25 de Set, 2018

Tipo: Pedido de Propostas

$
Publicado
25 de Set, 2018

Tipo: Pedido de Propostas

$
Publicado
25 de Set, 2018

Tipo: Pedido de Propostas

$
Publicado
25 de Set, 2018

Tipo: Pedido de Propostas

$
Publicado
25 de Set, 2018

Tipo: Pedido de Propostas

$
Publicado
25 de Set, 2018

Tipo: Pedido de Propostas

$
Publicado
25 de Set, 2018

Tipo: Pedido de Propostas

$
Publicado
25 de Set, 2018

Tipo: Pedido de Propostas

$
Publicado
25 de Set, 2018

Tipo: Pedido de Propostas

$
Publicado
25 de Set, 2018

Tipo: Pedido de Propostas

$
Publicado
25 de Set, 2018

Tipo: Pedido de Propostas

$
Publicado
25 de Set, 2018

Tipo: Pedido de Propostas

$
Publicado
25 de Set, 2018

Tipo: Pedido de Propostas

$
Publicado
25 de Set, 2018

Tipo: Pedido de Propostas

$
Publicado
25 de Set, 2018

Tipo: Pedido de Propostas

$
Publicado
25 de Set, 2018

Tipo: Pedido de Propostas

$
Publicado
25 de Set, 2018

Tipo: Pedido de Propostas

$
Publicado
25 de Set, 2018

Tipo: Pedido de Propostas

$
Publicado
25 de Set, 2018

Tipo: Pedido de Propostas

$
Publicado
25 de Set, 2018

Tipo: Pedido de Propostas

$
Publicado
25 de Set, 2018

Tipo: Pedido de Propostas

$
Publicado
25 de Set, 2018
Текущ ремонт и поддръжка /превантивно и аварийно- възстановителни работи при аварийни ситуации/ на тротоари, бордюри на улици и други пешеходни участъци в населените места на територията на община Родопи , стопанисвани от община Родопи.Поръчката предвижда изпълнението на строително-монтажни работи както следва: 1. Текущ ремонт на два обекта: обект №1 – ул.П.Евтимий, село Устина с приблизителна дължина 245 м и обект №2 – пешеходна зона пред НЧ Наука 1919, село Крумово с приблизителна дължина 35 м. 2. Текущ ремонт и поддръжка /превантивно и аварийно- възстановителни работи при аварийни ситуации/ на тротоари, бордюри и на други участъци, находящи се в населените места на територията на Община Родопи, които ще бъдат определени и възложени в изрично Възлагателно писмо от страна на Възложителя в рамките на договора. Текущият ремонт и поддръжката включва следните строително-монтажни работи - Демонтаж на съществуваща тротоарна настилка; Доставка и монтаж на тротоарна настилка с плочи вибропресовани 30/30/5 на пясъчна подложка; Доставка и монтаж на тротоарна настилка с плочи вибропресовани 30/30/5 на вароцименова основа; Демонтаж на съществуващи бетонови бордюри; Доставка и полагане на нови бетонови бордюри вибропресовани 50/25/15 с всички разходи; Доставка и полагане на нови бордюри вибропресовани 50/16/8 с всички разходи; Повдигане и подравняване на съществуващи бордюри; разбиване на бетон; Превоз на земни маси и строителни отпадъци до 20 км, вкл. и такса депо, доставка и полагане на трошен камък за основа, вкл. уплътняване, изкоп с багер на транспорт, тънък изкоп (ръчен).Местата за изпълнение на строителството, съобразно планираните дейности и интервенции, са както отделни, конкретно определени, така и подлежащи на допълнително определяне участъци от уличната мрежа на територията наобщина Родопи.

Tipo: Pedido de Propostas

$
Publicado
25 de Set, 2018
Предмет на настоящата обществена поръчка е Изпълняване на изискванията за създаване на ГИС данни за нуждите на бъдещата ТОЛ система. В този смисъл, цел на обществената поръчка е за нуждите на Агенция Пътна инфраструктура да се предостави техническа и експертна помощ и съдействие за създаване, преработване и поддържане на ГИС данни, необходими за внедряване и функциониране на ТОЛ системата, съгласно Техническа спецификация (Приложение №1), неразделна част от настоящата поръчка. Избраният Изпълнител следва да изпълни следните задачи:1.Разработване и прилагане на Комплексна методика за създаване и поддържане на необходимия масив от геопространствени данни за целите на проектиране, изграждане и въвеждане на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т.; 2. Подпомагане на ГИС екипа на Възложителя по създаване на масивите от данни по т.3.1.5 от Насоки: Създаване на участъци от платената пътна мрежа, използващи технологията "GNSS" (глобална навигационна спътникова система), предоставени от КАПШ, необходими за работата по изграждане и въвеждане в експлоатация на системата за събиране на такси за ползване на републиканската пътна мрежа; 3. Създаване на масивите от данни в ГИС за Пътни участъци за платено таксуване за областите Стара Загора, Хасково Кърджали, Русе, Разград, Силистра, Добрич, Варна, Бургас, Шумен, Търговище, Сливен, Ямбол, Велико Търново по Насоки: Създаване на участъци от платената пътна мрежа, използващи технологията "GNSS" (глобална навигационна спътникова система), предоставени от КАПШ; 4. 3. Определяне локациите на граничните точки на начало и край на населените места за целите на бъдещото таксуване и правоприлагане на републиканската пътна мрежа в обхвата на ТОЛ системата за следните области: Стара Загора, Хасково, Кърджали, Русе, Разград, Силистра, Добрич, Варна, Бургас, Шумен, Търговище, Сливен, Ямбол, Велико Търново; 5.Редакция в слой Пътна мрежа за областите (14), за които ще се изработват ТОЛ участъците по настоящата обществена поръчка с оглед коректно маршрутизиране; 6. 5. Валидация и контрол на качеството на слой Пътни участъци за платено таксуване и слой Пътна мрежа, обезпечаващи проектирането, изграждането и въвеждането на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5т. за областите Стара Загора, Хасково Кърджали, Русе, Разград, Силистра, Добрич, Варна, Бургас, Шумен, Търговище, Сливен, Ямбол, Велико Търново; 7. 6. Съдействие на Възложителя при конкретизиране на дължините на участъцитете за платено таксуване.

Tipo: Pedido de Propostas

$
Publicado
25 de Set, 2018

Tipo: Pedido de Propostas

$
Publicado
25 de Set, 2018

Tipo: Pedido de Propostas

$
Publicado
25 de Set, 2018
Предмет на поръчката: Доставка на дизелово гориво за нуждите на ПГСС Васил Левски” гр.Първомай ” Кратко описание: Доставка на дизелово гориво – до 30000 литра за нуждите на ПГСС Васил Левски” гр.Първомай ”. Доставеното гориво да отговаря на БДС и на изискванията на Наредбата за качество на течните горива, условията и начина за техния контрол. Място на извършване: гр. Първомай, 4270, обл.Пловдив Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): до 55000 (петдесет и пет хиляди ) лева без ДДС. Цената на всяка конкретна доставка се определя на база на цената на Лукойл Нефтохимик Бургас” АД/Площадка Лукойл Нефтохимик/ без ДДС кам датата на приемане на доставката намалена с размера на отстъпката без ДДС, не по-ниска от 3% /три процента/ за 1000 литра гориво.Размерът на отстъпката се запазва еднакъв за целия срок на договора.Цената включва и всички разходи за доставка.Промяната на цената на горивото се удостоверява с официален бюлетин за периодично изменение на цените. Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ ] Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): Общи изисквания: 1.1.В обществената поръчка за възлагане могат да участват, като подават оферти, всички български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, посочени в Закона за обществените поръчки и обявените изисквания от Възложителя в настоящите указания и документацията за участие. 1.2.Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по чл.54, ал.1, т.1-5 и 7 от ЗОП, във връзка с чл.97, ал.5 от ППЗОП се прилагат и за тях. Изисквания за личното състояние: Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в обществената поръчка всеки участник, при който е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП, във връзка с чл.97, ал.5 от ППЗОП и чл.107 от ЗОП.Участник, за когото са налице основание по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [Х] Икономическо и финансово състояние: [Х] Технически и професионални способности: Да представи доказателства за кадрова обезпеченост и техническа осигуреност за изпълнение на поръчката: Транспортните средства за превоз на горивата да отговарят на изискванията на Глава 9.1 на Приложение В от АБЯ / Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе/; Да се представят заверени копия от техните удостоверения за регистрация , издадени от Изпълнителна агенция Автомобилна администрация", съгласно чл.38 от Наредба № 40 от 14.01.2004г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари; Транспортните средства да притежават автоматично устройство за отчитане наличността на гориво, замерени и пломбирани от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор; Да се предостави списък на автомобилите с техните марки и регистрационни номера , които ще обслужват поръчката; Водачите на транспортни средства да притежават квалификация съгласно изискванията на чл.14 от Закона за автомобилните превози, Наредба № 40 от 14.01.2004г. за условията и реда заизвършване на автомобилен превоз на опасни товари. Да се представят заверени копия на АОК. удостоверенията, валидни за срока на доставката;

Tipo: Pedido de Propostas

$
Publicado
25 de Set, 2018

Tipo: Pedido de Propostas

$
Publicado
25 de Set, 2018

Tipo: Pedido de Propostas

$
Publicado
25 de Set, 2018

Tipo: Adjudicação de contrato

$
Publicado
25 de Set, 2018

Tipo: Pedido de Propostas

$
Publicado
25 de Set, 2018

Tipo: Adjudicação de contrato

$
Publicado
25 de Set, 2018

Tipo: Adjudicação de contrato

$
Publicado
25 de Set, 2018

Tipo: Adjudicação de contrato

$
Publicado
25 de Set, 2018

Tipo: Adjudicação de contrato

$
Publicado
25 de Set, 2018

Tipo: Pedido de Propostas

$
Publicado
25 de Set, 2018

Tipo: Pedido de Propostas

$
Publicado
25 de Set, 2018

Tipo: Adjudicação de contrato

$
Publicado
25 de Set, 2018

Tipo: Adjudicação de contrato

$
Publicado
25 de Set, 2018

Tipo: Adjudicação de contrato

$
Publicado
25 de Set, 2018

Tipo: Adjudicação de contrato

$
Publicado
25 de Set, 2018

Tipo: Adjudicação de contrato

$
Publicado
25 de Set, 2018

Tipo: Adjudicação de contrato

$
Publicado
25 de Set, 2018

Tipo: Adjudicação de contrato

$
Publicado
25 de Set, 2018

Tipo: Adjudicação de contrato

$
Publicado
25 de Set, 2018

Tipo: Adjudicação de contrato

$
Publicado
25 de Set, 2018

Tipo: Pedido de Propostas

$
Publicado
25 de Set, 2018

Tipo: Pedido de Propostas

$
Publicado
25 de Set, 2018