Busca

Peças sobressalentes diversas

Servicii de procesare, matritare, printare, anvelopare, cartare, scanare, gestionare (arhivare) de date si distrugere plicuri retur

Adjudicação de contrato

Informação Geral

Romênia
   rou:ca:177839
   18 de Mai, 2017
   Romeno
   Outro

Informação para contato

   Dl Radu Turcitu, manager public
STR. APOLODOR NR 17 SECTOR 5 BUCURESTI
Bucuresti 050741
Romênia
   +40 213872370 / +40 213871178
   +40 213199676
   Clique aqui

Bens, obras e serviços

Peças sobressalentes diversas   Papel para impressão   Serviços de impressão e afins   Serviços de gestão de documentos   Pacote de software para bases de dados e de software operativo  

Texto original

      
Anunt de atribuire numarul 177839/17.05.2017
Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 172527 / 10.01.2017
Denumire contract: Servicii de procesare, matritare, printare, anvelopare, cartare, scanare, gestionare (arhivare) de date si distrugere plicuri retur
Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan
Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Adresa postala:  STR. APOLODOR NR 17 SECTOR 5 BUCURESTI , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  050741 , Romania , Punct(e) de contact:  Sediul central ANAF, tronson VII, etaj 3, cam.521 , Tel.  +40 213872370 / +40 213871178 , In atentia:  Dl Radu Turcitu, manager public , Email:  radu.turcitu@anaf.ro , Fax:  +40 213199676 , Adresa internet (URL):  www.anaf.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de procesare, matritare, printare, anvelopare, cartare, scanare, gestionare (arhivare) de date si distrugere plicuri retur
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Locul principal de prestare: Sediul ANAF - Unitatea de Imprimare Rapida. Str. Stolniceni, nr.49, Cod postal 240.484, Râmnicu Vâlcea, judetul Vâlcea
Tel. : 0250.733.885
e-mail : date.UIR.VL@mfinante.ro
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3)   Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prestari de servicii de procesare, matritare, printare, anvelopare, cartare, scanare, gestionare (arhivare) de date si distrugere plicuri returPrin prestarea acestor servicii se asigura tiparirea centralizata a intregii corespondente ce este adresata contribuabililor de catre ANAF, rezultatul final fiind documentul fiscal anvelopat în plic personalizat ANAF sau colet (denumit pe scurt "trimitere finalizata") ce trebuie comunicat contribuabililor persoane fizice si juridice din tara, prin intermediul unui operator postal.
II.1.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79800000-2 - Servicii tipografice si servicii conexe (Rev.2)
30197630-1 - Hartie pentru tiparit (Rev.2)
34913000-0 - Diverse piese de schimb (Rev.2)
48600000-4 - Pachete software pentru baze de date si operare (Rev.2)
72512000-7 - Servicii de gestionare a documentelor (Rev.2)
II.1.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2)   Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1)   Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
20, 498, 147.52 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2017/S008-012694 din 12.01.2017
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: A_APS 5200/   Denumirea: Acord cadru de prestare de servicii
V.1)   Data atribuirii contractului 11.05.2017
V.2)   Numarul de oferte primite 4
   Numarul de oferte admisibile 2
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
XEROX (ROMANIA) ECHIPAMENTE SI SERVICII S.A.
Adresa postala:  Str. Daniel Danielopolu, nr. 4-6, sector 1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  014134 , Romania , Tel.  0213033500 , Email:  rom.licitatie@xerox.com , Fax:  0213033555 , Adresa internet (URL):  www.xerox.ro
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 35181800.16 Moneda: RON   Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 20498147.52 Moneda: RON   Fara TVA
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 46
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
servicii de mentenanta si suport tehnic IT, servicii de reparatii echipamente de calcul si periferice, servicii de operare masini si utillaje tehnologice de printare si anvelopare, servicii de scanare, gestiune de date si arhivare catre subcontractantul SC IVEX S.R.L si respectiv servicii de furnizare plicuri, servicii de preluare ritmica deseuri rezultate din distrugerea plicurilor retur catre subcontractantul SC ROMKUVERT IND S.R.L.,
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2)   Alte informatii
a) Autoritatea Contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade.b)Ofertantul are obligatia de a comunica Autoritatii Contractante daca este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei.c) Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare. - Limba de redactare a ofertei - Romana. Toate certificatele si documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. In cazul in care operatorii economici participanti la procedura de atribuire uzeaza de drepturile prevazute la art 193 din Legea 98/2016 prin completarea DUAE, documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I.d)Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti - se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP, la Sectiunea ”Documentatie si Clarificari” din cadrul anuntului de participare, entitatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 64 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea “Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica.e) Clauze contractuale - Ofertantul va prezenta o declaratie prin care accepta clauzele contractuale cuprinse în modelul de contract din documentatia de atribuire. In situatia în care sunt obiectiuni la proiectul de contract respectiv modificari ale clauzelor contractuale sau adaugarea unor clauze noi, eventualele propuneri de modificare/completare/eliminare de clauze contractuale vor fi formulate în scris cu justificari si înaintate cu documentele de calificare. Daca propunerile sunt dezavantajoase pentru AC aceasta îsi rezerva dreptul de a le respinge informând ofertantul.Daca ofertantul nu renunta la aceste clauze AC va încadra oferta ca neconforma si o va respinge. În cazul unor situa?ii neprevazute autoritatea contractanta poate modifica contractul în baza art 221 din Legea 98/2016. - f)Comisia de evaluare are obligatia de a stabili oferta câstigatoare, dintre ofertele admisibile, pe baza aplicarii criteriului pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Înainte de atribuirea contractului de achizitie publica autoritatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte fara intarziere documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare, in conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE. - g)In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, in vederea departajarii ofertelor, autoritatea contractanta (prin intermediul SEAP la Sectiunea “Intrebari”) va solicita reofertarea in SEAP, prin prezentarea unei noi propuneri financiare. Noua propunere financiara va fi depusa doar si numai in urma solicitarii autoritatii contractante.
VI.3)   Cai de atac
VI.3.1)   Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL):  http://www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
conform Legii nr. 101/2016
VI.3.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Generala de Investitii, Achizitii Publice si Servicii Interne - ANAF
Adresa postala:  Apolodor 17 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  050741 , Romania , Tel.  +40 0213872370 , Email:  radu.turcitu@anaf.ro , Fax:  +40 213102051 , Adresa internet (URL):  www.anaf.ro
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
16.05.2017 16:24
Favor notar que este aviso é somente para sua informação.
Tentamos o melhor possivel ter informações corretas e atuais disponíveis no nosso web site, porêm não podemos garantir que toda informação esteja sem erros.
Se você tiver alguma sugestão de atualizações/correções para este aviso, favor entrar em contato.