Busca

Peças e acessórios para veículos e seus motores

“Acord cadru 4 ani pentru servicii de intretinere si reparare a parcului auto cu inlocuire piese de schimb”–DRDP Brasov

Adjudicação de contrato

Informação Geral

Romênia
   rou:ca:177867
   19 de Mai, 2017
   Romeno
   Outro

Informação para contato

   www.e-licitatie.ro – procedura se desfasoara online
prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov
Brasov 500090
Romênia
   +40 268547688
   +40 268547695
   Clique aqui

Bens, obras e serviços

Peças e acessórios para veículos e seus motores   Serviços de reparação e manutenção de veículos e equipamento afim, e serviços conexos  

Texto original

      
Anunt de atribuire numarul 177867/18.05.2017
Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 173311 / 22.02.2017
Denumire contract: “Acord cadru 4 ani pentru servicii de intretinere si reparare a parcului auto cu inlocuire piese de schimb”–DRDP Brasov
Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan
Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Adresa postala:  prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov , Localitatea:  Brasov , Cod postal:  500090 , Romania , Punct(e) de contact:  www.e-licitatie.ro – procedura se desfasoara online , Tel.  +40 268547688 , Email:  licitatii.bv@andnet.ro , Fax:  +40 268547695 , Adresa internet (URL):  www.cnadnr.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
“Acord cadru 4 ani pentru servicii de intretinere si reparare a parcului auto cu inlocuire piese de schimb”–DRDP Brasov
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Locul principal de prestare: DRDP Brasov
Codul NUTS: RO12 - Centru
II.1.3)   Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
“Acord cadru 4 ani pentru servicii de intretinere si reparare a parcului auto cu inlocuire piese de schimb”-DRDP BrasovValoarea maxima estimata totala este : 1.028.361, 96 lei lei fara TVA Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: NUAcord cadru cu un singur agent economic Durata acordului –cadru : 48 luniValoarea estimata fara TVA: 1.028.361, 96 fara TVAFrecventa si valoarea contractelor subsecvente ce vor fi atribuite: autoritatea contractanta estimeaza sa incheie minim 4(patru ) contracte subsecvente , cu incadrarea in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat anual, pentru incheierea contractelor subsecvente.Valoarea maxima estimata a celui mai mare contract subsecvent este : 354.788, 52 lei fara TVA.
II.1.5)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50100000-6 - Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)
34300000-0 - Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)
II.1.6)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2)   Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1)   Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 027, 951.82 RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2017/S038-699797 din 23.02.2017
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 56   Denumirea: Servicii de intretinere si reparare a parcului auto cu inlocuire piese de schimb DRDP Brasov
V.1)   Data atribuirii contractului 16.05.2017
V.2)   Numarul de oferte primite 2
   Numarul de oferte admisibile 2
V.3)   Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC DVR Invest SRL
Adresa postala:  Str. Lunga Nr. 68 , Localitatea:  Brasov , Cod postal:  500058 , Romania , Tel.  +40 752132525 , Email:  radu.dvr@gmail.com
V.4)   Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1028361.96 Moneda: RON   Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1027951.82 Moneda: RON   Fara TVA
V.5)   Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2)   Alte informatii
Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire, se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la Sectiunea Întrebari din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la Sectiunea Doc, clarificari si decizii din cadrul invitatiei de participare, AC urmând sa nu dea curs solicitarilor adresate prinalta modalitate de comunicare. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.e-licitatie.ro) ca operatori economici si ca participanti la procedura de atribuire. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare în legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile în SEAP (Sectiunea “Întrebari”). Op. ec. vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Întrebari”), în format electronic, semnate cu semnatura electronica, cf Legii 455/2001. Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale: În cazul în care, ofertele clasate pe primul loc prezinta preturi egale, atunci se va solicita ofertantilor clasati pe locul I o noua propunere financiara. In acest caz contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Modalitatea in care se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter.
VI.3)   Cai de atac
VI.3.1)   Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL):  http://www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CNAIR SA - DRDP Brasov - ServiciulJuridic
Adresa postala:  Bdul. Mihail Kogalniceanu nr. 13 bl. C2 sc. 1 , Localitatea:  Brasov , Cod postal:  500090 , Romania , Tel.  +40 268547688 , Email:  juridic.bv@andnet.ro , Fax:  +40 268547695 , Adresa internet (URL):  www.drdpbv.ro.
VI.4)   Data expedierii prezentului anunt
17.05.2017 10:51
Favor notar que este aviso é somente para sua informação.
Tentamos o melhor possivel ter informações corretas e atuais disponíveis no nosso web site, porêm não podemos garantir que toda informação esteja sem erros.
Se você tiver alguma sugestão de atualizações/correções para este aviso, favor entrar em contato.