Busca

Serviços de transporte aéreo

Servicii de transport aerian international de pasageri

Pedido de Propostas

Informação Geral

Romênia
   rou:spn:175504
   18 de Mai, 2017
   Romeno
   Outro

Informação para contato

   Oana Covasan
Dem I.Dobrescu nr.2
Bucuresti 010026
Romênia
   +40 213158556
   +40 213145294
   Clique aqui

Bens, obras e serviços

Serviços de transporte aéreo  

Texto original

      
Anunt de participare numarul 175504/18.05.2017
Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta anuntul in vederea primirii de notificari privind evenimentele acestei proceduri de achizitie publica.
Anuntul corespunde unei proceduri de licitatie deschisa sau restransa care se va desfasura prin mijloace electronice
Detalii procedura
Autoritate contractanta: MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE
Numar anunt: 175504 / 18.05.2017
Denumire contract: Servicii de transport aerian international de pasageri
Stare procedura: In desfasurare
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan
ANUNT DE PARTICIPARE
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE
Adresa postala:  Dem I.Dobrescu nr.2 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  010026 , Romania , Punct(e) de contact:  Oana Covasan , Tel.  +40 213158556 , Email:  licitatii@mmuncii.ro, oana.covasan@mmuncii.ro , Fax:  +40 213145294 , Adresa internet (URL):  www.mmuncii.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Protectie sociala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de transport aerian international de pasageri
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II
Locul principal de prestare: Sediul achizitorului - Dem I. Dobrescu nr. 2-4, Sector 1, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3)   Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4)   Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Da
Cu reluarea competitiei in SEAP: Nu
Acord-cadru cu 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: 1, 749, 601.6 RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contractele subsecvente se vor incheia, de regula, saptamanal, iar valoarea acestora difera in functie de destinatie, perioada, clasa, numar de bilete. Se estimeaza achizitionarea unui numar minim de 360 bilete si maxim de 613 bilete. Pentru un singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru, se estimeaza achizitionarea unui numar minim de 1 bilet si maxim de 10 bilete. Valoare estimata minima a unui contract subsecvent este de 1.356, 00 de lei si maxima de 38.420, 00 lei fara TVA.
II.1.5)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Serviciile de transport aerian international de pasageri ce se doresc a fi achizitionate constau succint în prestarea urmatoarelor activitati:
- onorarea toturor solicitarilor privind transportul aerian international de pasageri prin oferirea de bilete de avion conform solicitarilor din invitatiile de participare la reofertare, indiferent de destinatie, clasele de calatorie comandate si numarul de persoane care efectueaza deplasarea;
- pastrarea rezervarii pâna în momentul emiterii biletelor;
- asigurarea serviciului de asistenta pentru pasageri, destinat rezolvarii situatiilor de urgenta precum si a oricaror alte aspecte legate de zborurile sau destinatiile respective, disponibil 24 de ore pe zi, 7 zile pe saptamâna, furnizat printr-un departament propriu al operatorului economic.
- asigurarea efectuarii deplasarilor prin cele mai rapide si mai economice mijloace de calatorie raportate la natura si urgenta deplasarii.
II.1.6)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60400000-2 - Servicii de transport aerian (Rev.2)
II.1.7)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8)   Impartire in loturi
Nu
II.1.9)   Vor fi acceptate variante
Nu
II.2)   Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1)   Cantitatea totala sau domeniul
Obiectul contractului ce urmeaza a fi încheiat îl constituie prestarea serviciilor de transport aerian international de pasageri pentru personalul Ministerului Muncii si Justitiei Sociale. Cantitatile minime si maxime ce fac obiectul acordului cadru se regasesc la nivelul caietului de sarcini, inclus in anexa acestuia.
Valoarea estimata fara TVA: 1, 749, 601.6 RON
II.2.2)   Optiuni
Nu
II.3)   Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1)   Conditii referitoare la contract
III.1.1)   Depozite valorice şi garantii solicitate
Garantia de participare solicitata este în cuantum de 1% din valoarea maxima estimata a acordului cadru si va fi în suma de: 17.496, 00 lei. Aceasta se poate constitui prin virament bancar, ori printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care nu se afla în situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea, în conditiile legii. Garantia de participare trebuie sa fie constituita în suma si pentru perioada de valabilitate prevazute în documentatia de atribuire, respectiv 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor si trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, si se prezinta autoritatii contractante, cel mai târziu la data si ora-limita de depunere a ofertelor. Contul IBAN al autoritatii contractante: RO27TREZ7005005XXX000163 deschis la A.T.C.P.M.B., cod fiscal 4266669. Autoritatea contractanta poate solicita extinderea perioadei de valabilitate a ofertei. În cazul în care ofertantul îsi extinde perioada de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi prelungita în mod corespunzator. În situatia în care ofertantul nu extinde valabilitatea ofertei si/sau a garantiei de participare, se considera ca acesta si-a retras oferta si va fi exclus din procedura. Calculul echivalentei conversiei valorii aferente garantiei de participare depusa in alta moneda se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Dovada constituirii se va încarca în SEAP, scanata si semnata cu semnatura electronica.
III.1.2)   Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat
III.1.3)   Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4)   Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2)   Conditii de participare
III.2.1)   Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Orice operator economic care va depune oferta în mod individual sau în asociere, subcontractant sau tert nu trebuie sa se afle în nici una dintre situatiile prevazute de art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:Lia Olguta VASILESCU-MINISTRU; Dragos Ionut BANESCU-Secretar General;Speranta Georgeta IONESCU-Director General;Eduard CORJESCU-Director;Ivona BATALI-Director General;Carmen Florentina TINTA-Director General; Gabriel GERU - Director General Adjunct;Cristina BURNAR-Sef Serviciu;Oana Cristina COVASAN-Consilier;Ionela RABOJ-Consilier;Alina DIACONU-Referent;Gabriela-Florentina GÂGIU-Consilier, Dragos TUFAN–Consilier, Genovica STOIAN–Consilier, Cristian TACHE-Consilier.
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. In acest sens se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Nota:Declaratia de neincadrare in prev art. 59 si 60 din Legea 98/2016 se va prezenta odata cu DUAE.
Se va prezenta DUAE, completându-se sectiunile aferente cerintelor solicitate.
2.Pentru persoane juridice/fizice române se vor prezenta documente justificative, respectiv certificatele care confirma plata taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat si bugetul local, iar pentru persoane juridice/fizice straine, se vor prezenta documente edificatoare eliberate de autoritati competente din tara de rezidenta, prin care sa dovedeasca îndeplinirea obligatiilor restante de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, respectiv lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii, în conformitate cu legislatia din tara de rezidenta.
3.Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al operatorului economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv.
Nota: Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate doar de catre operatorii clasati pe primele trei locuri, in urma clasamentului intermediar, la solicitarea autoritatii contractante, în conditiile stipulate la art. 196 din Legea nr. 98/2006 privind achizitiile publice.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorii economici pot beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, în conditiile stipulate la art. 196 din Legea nr. 98/2006 privind achizitiile publice. 1.Se solicita ofertantilor sa prezinte documente edificatoare care sa dovedeasca forma de înregistrare ca persoana fizica sau juridica si, dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile din tara în care ofertantul este stabilit.
Document solicitat prin care se atesta îndeplinirea acestui criteriu de calificare (documentele specifice prin care se pot confirma informatiile respective): Certificat Constatator emis de ONRC, din care sa rezulte ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul acordului cadru.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, traduse în limba româna, la solicitarea autoritatii contractante, în conditiile stipulate la art. 196 din
Legea nr. 98/2006 privind achizitiile publice.
2. Acreditare membru/agent acreditat I.A.T.A. pentru ofertant, ca persoana juridica (Asociatia Internationala de Transport Aerian/International Air Transport Association), valabila la data prezentarii, în conformitate cu dispozitiile Ordinului nr. 129/2013 pentru aprobarea modelului de documentatie de atribuire standard privind încheierea acordului-cadru pentru servicii de transport aerian, emis de ANRMAP. Documentul se prezinta în copie cu mentiunea „conform cu originalul”, iar pentru persoanele juridice straine, documentul va fi însotit de traducere autorizata.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv documente care atesta calitatea de membru/agent autorizat I.A.T.A. sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente, emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre operatorii clasati pe primele trei locuri în clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.2)   Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3)   Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind partea/partile din acordul cadru care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarile acestora (daca este cazul). Se va lua in considerare capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi pentru partea lor de implicare in acordul acdru care urmeaza sa fie indeplinit, daca documentele prezentate sunt relevante in acest sens. Partea/partile subcontr. vor fi însusite si contrasemnate de catre subcontractant. Înainte de semnarea acordului cadru, ofertantul câstigator va prezenta Acordul de subcontractare încheiat între ofertant si subcontr. în original sau în copie legalizata.
Oferta depusa de o asociere de operatori economici trebuie sa indeplin urmatoarele cerinte: a) Oferta trebuie semnata legal de catre toti asociatii. b) Oferta trebuie sa includa un Acord de asociere c)Structura asocierii nu va fi modificata, pe durata acordului cadru, decat cu aprobarea prealabila a achizitorului. În cazul în care este declarata câstigatoare o oferta depusa de catre un grup (asociere) de mai multi operatori economici, acestia îsi vor legaliza asocierea înainte de semnarea acordului cadru.In cazul unei asocieri fiecare asociat va prezenta documentele solicitate la Sectiunea III.2.1 si III.2.2
Ofertantul trebuie sa dovedeasca faptul ca este certificat de organisme independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii, respectiv ISO 9001 sau echivalent.Documentele justificative care probeaza cele asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, numai de ofertantii clasati pe primele trei locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor si, daca este cazul, de catre terti sustinatori si subcontractanti. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta si Acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in acorduri vor fi solicitate doperatorilor clasati pe primele trei locuri.Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, în conditiile stipulate la art.196 din Legea nr. 98/2006 privind achizitiile publice. Daca o asociere de op. economici depune o of. comuna, atunci situatia econom. si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. Nu se ia in considerare capacitatea economica si financiara a subcontractantului. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta si acordul de asociere. Documentele justificative care probeaza cele asumate in acorduri vor fi solicitate operatorilor clasati pe primele trei locuri.Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Dovada implementarii sistemului de management al calitatii conform ISO 9001 sau echivalent, se va face, la solicitarea autoritatii contractante, în conditiile stipulate la art. 196 din Legea nr. 98/2006 privind achizitiile publice, prin prezentarea unor certificate emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi care sa ateste respectarea standardelor de asigurare a calitatii.
III.2.4)   Contracte rezervate
Nu
III.3)   Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)   Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2)   Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3)   Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.06.2017 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4)   Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.06.2017 16:00
IV.3.5)   Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6)   Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7)   Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8)   Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 14.07.2017 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul este periodic
Nu
VI.2)   Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3)   Alte informatii
Eventualele raspunsuri la clarificari se vor atasa la anuntul de participare simplificat. Aceste raspunsuri vor face parte din documentatia de atribuire si este obligatoriu ca la elaborarea ofertei sa fie avute in vedere. Daca pe primul loc in clasamentul preturilor sunt ofertanti cu preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi. Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, având obligatia sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea numai în cazul în care oferta comuna va fi declarata câstigatoare. Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.În cazul unei asocieri, fiecare asociat va prezenta documentele care sa ateste îndeplinirea cerintelor privind situatia personala a operatorilor economici, a celor referitoare la înscrierea în registrul comertului sau al profesiei precum si cerintele privind capacitatea economica si profesionala. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) va atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. Nedepunerea odata cu oferta, a DUAE, a angajamentului ferm al tertului sustinator din care sa rezulte modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, sau dupa caz, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, va atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.
VI.4)   Cai de atac
VI.4.1)   Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL):  http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute in Legea 101/2016.
VI.4.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Investitii Achizitii Publice si Servicii Interne
Adresa postala:  Dem I Dobrescu nr. 2-4, Sector 1 , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  10026 , Romania , Email:  licitatii@mmuncii.gov.ro , Adresa internet (URL):  www.mmuncii.ro
VI.5)   Data expedierii prezentului anunt
17.05.2017 12:15
Favor notar que este aviso é somente para sua informação.
Tentamos o melhor possivel ter informações corretas e atuais disponíveis no nosso web site, porêm não podemos garantir que toda informação esteja sem erros.
Se você tiver alguma sugestão de atualizações/correções para este aviso, favor entrar em contato.