Busca

Óleos lubrificantes e agentes lubrificantes

ULEIURI

Pedido de Propostas

Informação Geral

Romênia
   rou:spn:175543
   18 de Mai, 2017
   Romeno
   Outro

Informação para contato

   Rascu Ninel
prin DIRECTIA SILVICA TELEORMAN, str. Mihaita Filipescu nr. 3
Alexandria 140056
Romênia
   +40 247312333
   +40 247315790
   Clique aqui

Bens, obras e serviços

Óleos lubrificantes e agentes lubrificantes  

Texto original

      
Anunt de participare numarul 175543/18.05.2017
Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta anuntul in vederea primirii de notificari privind evenimentele acestei proceduri de achizitie publica.
Anuntul corespunde unei proceduri de licitatie deschisa sau restransa care se va desfasura prin mijloace electronice
Detalii procedura
Autoritate contractanta: REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Numar anunt: 175543 / 18.05.2017
Denumire contract: ULEIURI
Stare procedura: In desfasurare
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan
ANUNT DE PARTICIPARE
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Adresa postala:  prin DIRECTIA SILVICA TELEORMAN, str. Mihaita Filipescu nr. 3 , Localitatea:  Alexandria , Cod postal:  140056 , Romania , Punct(e) de contact:  Rascu Ninel , Tel.  +40 247312333 , Email:  office@alexandria.rosilva.ro , Fax:  +40 247315790 , Adresa internet (URL):  www.rosilva.ro , Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2)   Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Regie autonoma
Activitate (activitati)
Altele: Silvicultura
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   Descriere
II.1.1)   Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
ULEIURI
II.1.2)   Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: subunitatile Directiei Silvice Teleorman
Codul NUTS: RO317 - Teleorman
II.1.3)   Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4)   Informatii privind acordul-cadru
II.1.5)   Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia de uleiuri pentru tractoarele si utilajele din cadrul subunitatilor directiei silvice.
II.1.6)   Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09211000-1 - Uleiuri lubrifiante si agenti lubrifianti (Rev.2)
II.1.7)   Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8)   Impartire in loturi
Nu
II.1.9)   Vor fi acceptate variante
Nu
II.2)   Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1)   Cantitatea totala sau domeniul
4308 litri
Valoarea estimata fara TVA: 48,340 RON
II.2.2)   Optiuni
Nu
II.3)   Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
1 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1)   Conditii referitoare la contract
III.1.1)   Depozite valorice şi garantii solicitate
in cuantum de 483 lei. Perioada de valabilitate a garantiei: 90 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila.Garantia de participare se constituie în temeiul art. 36 alin. (1) din HG 395 /2016 cu modificarile si completarile ulterioare, prin: 1) virament bancar cu conditia confirmarii acestora de catre banca emitenta pâna la data limita de depunere a ofertelor (contul DS Teleorman: RO20 RZBR 0000 0600 0176 9216 deschis la Raiffeisen Bank Alexandria); 2) instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari – în cuantumul si pentru perioada prevazuta în documentatia de atribuire; in conformitate cu art. 36 alin. (4) din HG 395 2016, acest document trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.3) depunere la casieria autoritatii contractante, daca garantia de participare este mai mica de 5.000 de lei; in cuantumul de 5% din valoarea fara TVA a contractului. Ofertantul va constitui garantia de buna executie în termen de 5 zile de la data semnarii contractului de ambele parti. Modul de constituire a garantiei de buna executie:- instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau o societate de asigurari;- virament bancar;- prin depunerea sumei in numerar la casieria unitatii.
III.1.2)   Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii.
III.1.3)   Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4)   Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2)   Conditii de participare
III.2.1)   Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul, ofertantul asociat, subcontractantul, tertul sustinator si membrii organului de administrare/de conducere/de supraveghere/cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul ofertantului/ofertantului asociat/tertului sustinator/subcontractantului va completa si prezenta in conditiile prevazute de art. 60, alin (1) din Norme, formularul DUAE.
In temeiul dispozitiilor art. 196, alin. (2) din Legea 98/2006, ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie numai daca acestea nu au fost prezentate odata cu oferta, referitoare la:
1. Evitarea conflictului de interese; se va depune declaratia privind evitarea conflictului de interese cf. art. 56 si 60 din Legea nr. 98/2016 raportata la persoanele care aproba bugetul, cu functie de decizie sau implicate in procesul de achizitie in cadrul AC: ing. Dumitru Marin, ec. Teodorescu Iulian, ing. Rascu Ninel, ing. Dumitru Iulian, cons.jur. Burcea Mirela, ing. Dumitru Victor, ing. Vijiala Cristian;
2. Eligibilitatea; se va depune declaratia privind eligibilitatea ( art. 164 din Legea nr. 98/2016);
3. Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 si 167 din Legea nr. 98/2016; se va depune declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 insotita de cerificatul constatator si certificate fiscale ce atesta palata impozitelor, taxelor si contributiilor la bugetul consolidat;
4. Asigurarea unei competitii reale in domeniul achizitiilor publice; se va depune certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta (cf. Ordinului ANRMAP Nr. 314 din 12 octombrie 2010); Ofertantul, ofertantul asociat, subcontractantul, tertul sustinator si membrii organului de administrare/de conducere/de supraveghere/cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul ofertantului/ofertantului asociat/tertului sustinator/subcontractantului va completa si prezenta in conditiile prevazute de art. 60, alin (1) din Norme, formularul DUAE.
In temeiul dispozitiilor art. 196, alin. (2) din Legea 98/2006, ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie numai daca acestea nu au fost prezentate odata cu oferta, referitoare la:
1. Certificat constatator emis de ONRC – informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
Ofertantii nerezidenti in Romania vor prezenta documente echivalente emise de tara de rezidenta.
III.2.2)   Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3)   Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.4)   Contracte rezervate
Nu
III.3)   Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)   Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2)   Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   Tipul procedurii
IV.1.1)   Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2)   Criterii de atribuire
IV.2.1)   Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2)   Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3)   Informatii administrative
IV.3.1)   Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
10 / 2017
IV.3.2)   Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3)   Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 12.06.2017 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4)   Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.06.2017 16:00
IV.3.5)   Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6)   Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7)   Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8)   Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): 14.07.2017 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   Contractul este periodic
Nu
VI.2)   Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3)   Alte informatii
VI.4)   Cai de atac
VI.4.1)   Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea:  Bucuresti , Cod postal:  030084 , Romania , Tel.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL):  http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2)   Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3)   Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5)   Data expedierii prezentului anunt
18.05.2017 12:26
Favor notar que este aviso é somente para sua informação.
Tentamos o melhor possivel ter informações corretas e atuais disponíveis no nosso web site, porêm não podemos garantir que toda informação esteja sem erros.
Se você tiver alguma sugestão de atualizações/correções para este aviso, favor entrar em contato.