Busca

Serviços de remoção de lamas

Ελλάδα-Θεσσαλονίκη: Υπηρεσίες αφαίρεσης ιλύος

Pedido de Propostas

Informação Geral

Grécia
   ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ
   eu:188102-2017
   18 de Mai, 2017
   21 de Jun, 2017
   Grego
   Outro

Informação para contato

   Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.
Θεσσαλονίκη
Grécia

Bens, obras e serviços

Serviços de remoção de lamas   Serviços de eliminação de lamas   Serviços de transporte de lamas  

Resumo

      

Notice type: 01605 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 095-188102
Referenced Document Number:
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: Lowest price

Texto original

      
Anúncio periódico indicativo – Sectores especiais
Serviços
Secção I: Nome, endereços e ponto(s) de contacto
I.1) Nome, endereços e ponto(s) de contacto
Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.
Εγνατίας 127
Ponto(s) de contacto: Διεύθυνση Οικονομικών, Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Αποθηκών
À atenção de: Ελένη Παχατουρίδου
546 35  Θεσσαλονίκη
GR
Telefone: +30 2310966968
Correio electrónico: epahatouridou@eyath.gr
Fax: +30 2310283117
Endereço(s) internet:
Endereço geral da autoridade adjudicante: http://www.eyath.gr
Para obter mais informações, consultar:
Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.
Πλουτάρχου 8
À atenção de: Κωτούλας Κων/νος
546 23  Θεσσαλονίκη
GR
Telefone: +30 2310966882
Correio electrónico: eelth@eyath.gr
Fax: +30 2310284551
O caderno de encargos e documentos complementares (nomeadamente para um Sistema de Aquisição Dinâmico) podem ser obtidos consultando:
Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.
Πλουτάρχου 8
À atenção de: Κωτούλας Κωνσταντίνος
546 23  Θεσσαλονίκη
GR
Telefone: +30 2310966882
Correio electrónico: eelth@eyath.gr
Fax: +30 2310284551
As propostas ou pedidos de participação devem ser enviados para:
O(s) ponto(s) de contacto indicado(s) acima
I.2) Actividade principal
Água
I.3) O contrato é adjudicado por conta de outras autoridades adjudicantes:
A autoridade/entidade adjudicante procede à aquisição por conta de outras autoridades adjudicantes: não
Secção II: Objecto do contrato
II.1) Descrição
II.1.1) Título atribuído ao contrato
Παροχή υπηρεσίας αδειοδότησης, φόρτωσης, μεταφοράς και τελικής διάθεσης προσωρινά αποθηκευμένης, αφυδατωμένης, ασβεστοποιημένης (με 10 % υδράσβεστο — Ca(OH)2) ιλύος από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ) της ΕΥΑΘ ΑΕ σε γεωργικές καλλιέργειες (βάσει της ΚΥΑ 80568/4225/91).
II.1.2) Tipo de contrato e localização das obras, local de entrega ou de prestação dos serviços
Serviços
Categoria de serviços n.º: 16
Local principal das obras, de entrega dos fornecimentos ou de prestação dos serviços: Υφιστάμενες Εγκαταστάσεις της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης, στο Δήμο Δέλτα, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Código NUTS GR122
II.1.3) Informação acerca do contrato público, acordo-quadro ou Sistema de Aquisição Dinâmico (SAD)
O anúncio implica a celebração de um contrato público
II.1.4) Informação sobre o acordo-quadro
O anúncio implica a celebração de um acordo-quadro:
II.1.5) Descrição resumida do contrato ou da(s) aquisição(ões)

Αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών αποτελούν:

α) Η εξεύρεση — ενημέρωση αγροτών, εν δυνάμει χρηστών ιλύος, οι οποίοι καλλιεργούν αγροτεμάχια τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 80568/4225/91 (στο εξής απλά ΚΥΑ).

β) Η συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους για χρήση ιλύος αγρότες.

γ) Η κατάθεση του σχετικού φακέλου αδειοδότησης στις αρμόδιες Περιφερειακές Ενότητες (ΠΕ), όπου βρίσκεται το αγροτεμάχιο που θα γίνει η διάθεση της ιλύος.

δ) Οι ενέργειες για τη λήψη της αδειοδότησης.

ε) Η τμηματική φόρτωση και μετακίνηση της ιλύος σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους εντός της ΕΕΛΘ.

στ) Η τμηματική φόρτωση, νόμιμη μεταφορά και εναπόθεση ιλύος σε αγροτεμάχια σε ποσότητες και με όρους που προβλέπονται στη νομοθεσία και στο έγγραφο αδειοδότησης.

II.1.6) Vocabulário comum para os contratos públicos (Classificação CPV)
90513600 , 90513700 , 90513900
II.1.7) Informação relativa ao Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)
Contrato abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP): sim
II.1.8) Lotes
Contrato dividido em lotes: não
II.1.9) Informação sobre as variantes
São aceites variantes: não
II.2) Quantidade ou âmbito do contrato
II.2) Quantidade ou âmbito do contrato
II.2.1) Quantidade total ou âmbito:

Η συνολική ποσότητα της Σύμβασης θα προσδιοριστεί από την προσφερόμενη τιμή ανά τόνο ιλύος, μέχρις εξαντλήσεως του ποσού του προϋπολογισμού των 950.000,00 EUR πλέον ΦΠΑ.

II.2.2) Informação sobre as opções:
Opções: não
II.2.3) Informação sobre as reconduções:
O contrato é passível de recondução: não
II.3) Duração do contrato ou prazo de execução
Duração em meses: 30 (a contar da data de adjudicação)
Secção III: Informação de carácter jurídico, económico, financeiro e técnico
III.1) Condições relativas ao contrato
III.1.1) Cauções e garantias exigidas
III.1.2) Principais condições de financiamento e modalidades de pagamento e/ou referência às disposições que as regulam
III.1.3) Forma jurídica que deve assumir o agrupamento de operadores económicos ao qual vai ser adjudicado o contrato
III.1.4) Outras condições especiais
A execução do contrato está sujeita a condições especiais: sim
III.2) Condições de participação
III.2.1) Situação pessoal dos operadores económicos, nomeadamente requisitos em matéria de inscrição em registos profissionais ou comerciais
III.2.2) Capacidade económica e financeira
III.2.3) Capacidade técnica
III.2.4) Informação sobre contratos reservados
III.3) Condições específicas para os contratos de serviços
III.3.1) Informação sobre uma profissão específica
A execução dos serviços está reservada a uma profissão específica: sim
III.3.2) Pessoal responsável pela execução do serviço
As pessoas colectivas devem indicar os nomes e habilitações profissionais do pessoal responsável pela execução do serviço: sim
Secção IV: Procedimento
IV.1) Tipo de procedimento
IV.1.1) Tipo de procedimento
Concurso público
IV.2) Critérios de adjudicação
IV.2.1) Critérios de adjudicação
Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta Preço mais baixo
IV.2.2) Informação acerca do leilão electrónico
Foi efectuado um leilão electrónico: não
IV.3) Informação administrativa
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela autoridade adjudicante
Νο 19/2017
IV.3.2) Publicação(ões) anterior(es) referente(s) ao mesmo contrato
não
IV.3.3) Condições para obtenção do caderno de encargos e documentos complementares
Prazo para a recepção de pedidos de documentos ou de acesso a documentos: 15.06.2017 - 14:30
Documentos a título oneroso: não
IV.3.4) Prazo para a recepção das propostas ou pedidos de participação
21.06.2017 - 18:00
IV.3.5) Língua(s) em que as propostas ou os pedidos de participação podem ser redigidos
EL
IV.3.6) Período mínimo durante o qual o concorrente é obrigado a manter a sua proposta
IV.3.7) Condições de abertura das propostas
Secção VI: Informação complementar
VI.1) Informação sobre o carácter recorrente
Contrato recorrente: não
VI.2) Informação sobre os fundos da União Europeia
Contrato relacionado com um projecto e/ou programa financiado por fundos da União Europeia: não
VI.3) Informação complementar
VI.4) Procedimentos de recurso
VI.4.1) Organismo responsável pelos procedimentos de recurso
Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ΑΕ (Ν.3886/2010) ή Αρχη Εξετασης Προδικαστικων Προσφυγων (ΠΔ 39/2017)
VI.4.3) Interposição de recursos

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημιά από πράξη ή παράλειψη του αναθέτοντος φορέα, συμπεριλαμβανομένης και της διακήρυξης, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Η προδικαστική προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση της ειδικής φόρμας του συστήματος και την επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης.

Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται έως την 31η Μαΐου 2017 (ή έως ότου με νόμο οριστεί ) διέπονται από τις διατάξεις ν. 3886/2010.

Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 31η Μαΐου 2017 διέπονται από τις διατάξεις του ΠΔ 39/2017 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών» και του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016.

VI.4.4) Serviço junto do qual se pode obter informação sobre a interposição de recursos
Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ΑΕ — Νομική Υπηρεσία
Εγνατίας 127
546 35  Θεσσαλονίκη
GR
Telefone: +30 2310212820
Correio electrónico: mtrakosa@eyath.gr
Fax: +30 2310212820
VI.5) Data de envio do presente anúncio
17.05.2017

More information: Clique aqui
Favor notar que este aviso é somente para sua informação.
Tentamos o melhor possivel ter informações corretas e atuais disponíveis no nosso web site, porêm não podemos garantir que toda informação esteja sem erros.
Se você tiver alguma sugestão de atualizações/correções para este aviso, favor entrar em contato.