Busca

Escórias, desperdícios, resíduos de ferro e sucata

Polska-Legnica: Żużel, popioły, odpady żelaza i złom

Adjudicação de contrato

Informação Geral

Polônia
   LEGNICA
   187733-2017
   18 de Mai, 2017
   Polonês
   Outro

Informação para contato

   Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy
Legnica
Polônia

Bens, obras e serviços

Escórias, desperdícios, resíduos de ferro e sucata  

Detalhes do contrato

:  Contrato de fornecimento
:  Preço mais baixo

:   SILEGOLD S.C. Sławomir Głogowski, Grażyna Głogowska
:   ul. 22 Lipca 10/4, Gliwice 44-113
:   20 de Abr, 2017

Resumo

      

Notice type: 01203 - Contract award notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 095-187733
Referenced Document Number: 2017/S 019-032483
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Not applicable
Awarding Criteria: Lowest price

Texto original

      
Anúncio de adjudicação de contrato
Fornecimentos
Secção I: Autoridade adjudicante
I.1) Nome, endereços e ponto(s) de contacto
Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy
Złotoryjska 89
Ponto(s) de contacto: przetargi.legnica@imn.gliwice.pl, www.imn.legnica.pl
59-220  Legnica
PL
Correio electrónico: przetargi.legnica@imn.gliwice.pl
Endereço(s) internet:
Endereço geral da autoridade adjudicante: http://www.imn.legnica.pl
I.2) Tipo de autoridade adjudicante
Outro: JBR
I.3) Actividade principal:
Outro: nauka
I.4) O contrato é adjudicado por conta de outras autoridades adjudicantes:
A autoridade/entidade adjudicante procede à aquisição por conta de outras autoridades adjudicantes: não
Secção II: Objecto do contrato
II.1) Descrição
II.1.1) Título atribuído ao contrato
ZDH/01/2017 – Dostawy złomu stalowego.
II.1.2) Tipo de contrato e localização das obras, local de entrega ou de prestação dos serviços
Fornecimentos
Local principal das obras, de entrega dos fornecimentos ou de prestação dos serviços: Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy – Zakład Doświadczalny Hutnictwa, ul. Złotoryjska 194, 59-220 Legnica (teren HM „Legnica”).
Código NUTS
II.1.3) Informação acerca do acordo-quadro ou Sistema de Aquisição Dinâmico (SAD)
II.1.4) Descrição resumida do contrato ou da(s) aquisição(ões)

Przedmiotem zamówienia są dostawy złomu stalowego do Instytutu Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy – Zakład Doświadczalny Hutnictwa, ul. Złotoryjska 194, 59-220 Legnica (teren HM Legnica).

Przetarg obejmuje 2 części:

Część I – dostawy konstrukcyjnego złomu stalowego, kawałkowego

Wymagania ilościowe i jakościowe: Zamówienie obejmuje dostawy kawałkowego, konstrukcyjnego złomu żelaza w bazowej, rocznej ilości łącznej 1800 Mg w terminie 12 miesięcy od podpisania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości maksymalnie o 300 Mg, a wynikających z faktycznych potrzeb Zamawiającego, przy czym nie stanowi to podstawy do roszczeń za strony Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia Umowy o kolejne 3 miesiące w przypadku nie zrealizowania przez Wykonawcę całkowitej ilości odbiorów (2100 ton) w okresie obwiązywania umowy. Ewentualne przedłużenie umowy zależy od decyzji Zamawiającego.

Złom powinien mieć postać ścinków blach i kształtowników, śrub, nakrętek, podkładek, kształtek, wyprasek, kawałków prętów, rurek, płytek, drobno gabarytowych elementów toczonych i innych elementów ze stali konstrukcyjnej i montażowej, nie przekraczających w żadnym z wymiarów wielkości 50 mm.

Dostawy złomu obejmować będą ilości ok. 125 Mg na miesiąc.

W przypadku konieczności ograniczenia dostaw z powodu wstrzymania pracy instalacji produkcyjnej Zamawiającego zobowiązany jest on powiadomić Wykonawcę o zaistniałej sytuacji najpóźniej w dniu wstrzymania pracy instalacji.

Zawartość frakcji gabarytowych:

1. frakcja do 20 mm – min. 70 %;

2. frakcja 20 – 50 mm- max. 30 %;

Zawartość Fe metalicznego dla dostarczanego złomu ustala się na minimalnym poziomie 90 %. Ponadto dostarczany złom nie może zawierać zanieczyszczeń w postaci:

— stali stopowej,

— staliwa wysokowęglowego,

— puszek po farbach, lakierach, kosmetykach, lub puszek ciśnieniowych typu SPRAY

— puszek po produktach żywnościowych

— zakrętek od słoików

— ścinków drutów stalowych z osnowy opon,

— kompletnych części maszyn, urządzeń i pojazdów, stanowiących spójną całość kilku materiałów (np. żelazo i guma),

— żeliwa,

— żużli,

— tworzyw sztucznych i drewna

— farb, klejów i emalii

— substancji oleistych,

— suchych powłok malarskich,

— pyłów,

— gruzu,

— piasku, ziemi lub ściółki,

Dostarczany materiał musi charakteryzować się radioaktywnością naturalną.

Wybrany na podstawie punktacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć próbkę oferowanego materiału, o masie od 2 do 3 kg, dostarczoną w zapieczętowanym, przeźroczystym pojemniku, oznaczonym nazwą Wykonawcy. Niniejsza próbka zostanie następnie uznana za próbę wzorcową, stanowiącą materiał porównawczy z materiałem docelowo dostarczanym do IMN O/Legnica.

W przypadku, gdy dostarczany w ramach zamówienia materiał będzie posiadał status odpadu IMN może go przyjąć zgodnie z poniższym wykazem, co do rodzaju oraz ilości, pod warunkiem zgodności z zapisami Decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28.06.2007 r. udzielającej pozwolenia zintegrowanego PZ Nr 108/2007.

Kod odpadu Rodzaj odpadu Ilość [Mg]

OD I DO XII ROKU 2015

12 01 01 Odpady z tłoczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów 2 000,00

12 01 02 Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów 2 000,00

12 01 04 Cząstki i pyły metali nieżelaznych 2 000,00

17 04 05 Żelazo i stal 10 000,00

Kod odpadu przekazanego Zamawiającemu określa Wykonawca.

Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia karty przekazania odpadu do faktury obejmującej daną partie dostarczonego odpadu, z zachowaniem przyznanych limitów ilościowych dla danego kodu. Nie dołączenie przez Wykonawcę do faktury karty przekazania odpadu uprawnia Zamawiającego do wstrzymania jej zapłaty.

Kontrola jakości dostaw: Zamawiający będzie dokonywał analizy jakościowej każdej partii dostawy na zawartość Fe metodą wodną wypornościową w oparciu o „Instrukcję IMN o/Legnica oznaczania zawartości Fe metodą wypierania wody” z oraz analizy udziału frakcji metodą sitową w oparciu o „Instrukcję oznaczania frakcji metoda sitową”. Bieżących analiz jakościowych dostaw dokonywać będzie IMN o/Legnica.

Pobór prób odbywać się będzie zgodnie z „Instrukcją proceduralną dla próbobrania, przygotowania i przekazywania próbek materiałów pomocniczych” IMN o/Legnica.

Wykonawca ma prawo uczestniczyć w czynnościach poboru próbek potwierdzonych odpowiednim protokołem.

W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie zgadzał się z wynikami analiz przeprowadzonych przez Zamawiającego, Zamawiający dokona analizy próbki w niezależnym certyfikowanym laboratorium. Koszt analiz poniesie Strona, której stanowisko w zakresie reklamacji nie zostanie potwierdzone.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania reklamacji ilościowych i jakościowych. Reklamacja zostanie zgłoszona pisemnie, mailem lub faksem, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty dostarczenia towaru przez Wykonawcę. Wykonawca ma obowiązek w przeciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia rozpatrzyć reklamację. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Wykonawca ma obowiązek w przeciągu 3 dni roboczych zakończyć postępowanie reklamacyjne.

IMN O/Legnica zastrzega sobie również prawo do odmowy przyjęcia towaru, bezpośrednio po dostarczeniu, tj. bez rozładunku z pojazdu, w przypadku, gdy właściwości fizyczne lub stopień zanieczyszczenia znacząco wskazują, że towar nie spełnia założonych wymagań. O zaistnieniu powyższej sytuacji Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie i pisemnie. Wykonawca ma wówczas obowiązek w przeciągu 24 godzin wymienić towar na spełniający wymagania jakościowe Zamawiającego.

Miejsce i sposób dostaw: Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy – Zakład Doświadczalny Hutnictwa, ul. Złotoryjska 194, 59-220 Legnica (teren HM „Legnica”).

Materiał dostarczany będzie luzem, w postaci kawałkowej, sypkiej – nie dopuszcza się domieszek kawałków zbitych lub sprasowanych w brykiety. Materiał będzie dostarczany pojazdem samowyładowczym Wykonawcy. Koszt załadunku, przewozu, ubezpieczenia na czas przewozu i wyładunku towaru w miejscu przeznaczenia ponosi Wykonawca. W przypadku, gdy dostarczany w ramach zamówienia materiał będzie posiadał status odpadu, Transportujący musi posiadać Zezwolenie na transport przedmiotowego odpadu na terenie kraju.

Pierwsza dostawa zrealizowana zostanie nie wcześniej niż po upływie 3 dni od daty podpisania umowy.

Poszczególne dostawy realizowane będą według aktualnego zapotrzebowania zgłaszanego telefonicznie i potwierdzanego faksem z 3-dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować dostawę w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o zapotrzebowaniu. Dopuszcza się realizację dostaw w oparciu o wcześniej przygotowany i zatwierdzony obustronnie harmonogram dostaw. Ewentualne zmiany w terminach zaplanowanych dostaw Wykonawca uzgodni z Zamawiającym nie później niż na 2 dni robocze przed planowaną dostawą. Czas realizacji liczony jest od daty zgłoszenia zapotrzebowania do dnia dostarczenia do Zakładu Doświadczalnego Hutnictwa w Legnicy.

Warunki płatności: Płatność za wykonane dostawy zostanie zrealizowana na podstawie prawidłowo sporządzonej i zatwierdzonej faktury VAT ciągu 30 dni od daty jej wpływu do siedziby Zamawiającego, w formie polecenia przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy. Wykonawca może rozliczać każdą zrealizowaną partię na podstawie oddzielnych faktur. Dopuszcza się rozliczanie jedną fakturą za całą dostawę zrealizowaną w danym miesiącu zgodnie z Zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Zamawiającego, jeżeli w danym miesiącu nie były wszczynane postępowania reklamacyjne ze strony Zamawiającego.

Podstawą rozliczeń będzie waga netto samochodu potwierdzona wydrukiem z ważenia na legalizowanej wadze HM Legnica zainstalowanej w bramie wjazdowej Nr 1. Każdorazowa dostawa realizowana w terminie określonym w zleceniu będzie potwierdzana dokumentem WZ, który ma obowiązek sporządzić pracownik Wykonawcy. Na podstawie sporządzonego dokumentu WZ, potwierdzonego podpisem przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, Wykonawca wystawi fakturę VAT Zamawiającemu.

Zgłoszenie 3 reklamacji będzie stanowić dla IMN o/Legnica podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

Część II – dostawy drobnego złomu stalowego ze stali łożyskowej typu ŁH15 z zawartością Sn na poziomie min. 0,5 %

Wymagania ilościowe i jakościowe:

Zamówienie obejmuje dostawy złomu łożyskowego ŁH15 (Sn > 0,5 %) w bazowej, rocznej ilości łącznej około 3600 Mg w terminie 12 miesięcy od podpisania umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia o maksymalnie o 900 Mg, a wynikających z faktycznych potrzeb Zamawiającego, przy czym nie stanowi to podstawy do roszczeń za strony Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia Umowy o kolejne 3 miesiące w przypadku nie zrealizowania przez Wykonawcę całkowitej ilości odbiorów (4 500 ton) w okresie obwiązywania umowy. Ewentualne przedłużenie umowy zależy od decyzji Zamawiającego.

Złom dostarczany będzie w postaci wiórów lub kawałków, o zawartości Cr ~ 1,5 % i Sn min. 0,5 %.

Dostawy złomu obejmować będą ilości ok. 225 Mg na miesiąc.

W przypadku konieczności ograniczenia dostaw z powodu wstrzymania pracy instalacji produkcyjnej Zamawiającego zobowiązany jest on powiadomić Wykonawcę o zaistniałej sytuacji najpóźniej w dniu wstrzymania pracy instalacji.

Wymaganą zawartość frakcji ustala się na:

Wióry lub kawałki o maksymalnym rozmiarze do 30 mm – min. 20 %,

Wióry lub kawałki o maksymalnym rozmiarze od 30 do 50 mm – minimum 80 %.

Zawartość Fe metalicznego dla każdej z wyżej wymienionych frakcji ustala się na minimalnym poziomie 90 %.

Dostarczany złom ŁH15 (Sn > 0,5 %) nie może ponadto zawierać zanieczyszczeń w postaci:

— innej stali stopowej,

— staliwa wysokowęglowego,

— puszek po farbach, lakierach i aerozolach (w tym puszek ciśnieniowych typu SPRAY)

— puszek po produktach żywnościowych

— zakrętek od słoików

— ścinków drutów stalowych z osnowy opon,

— kompletnych części maszyn, urządzeń i pojazdów, stanowiących spójną całość kilku materiałów (np. żelazo i guma),

— żeliwa,

— żużli,

— tworzyw sztucznych i drewna

— farb, klejów i emalii

— substancji oleistych,

— suchych powłok malarskich,

— pyłów,

— gruzu,

— piasku, ziemi lub ściółki,

Dostarczany materiał musi charakteryzować się radioaktywnością naturalną.

Wybrany na podstawie punktacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć próbkę oferowanego materiału, o masie od 2 do 3 kg, dostarczoną w zapieczętowanym, przeźroczystym pojemniku, oznaczonym nazwą Wykonawcy. Niniejsza próbka zostanie następnie uznana za próbę wzorcową, stanowiącą materiał porównawczy z materiałem docelowo dostarczanym do IMN O/Legnica.

W przypadku, gdy dostarczany w ramach zamówienia materiał będzie posiadał status odpadu IMN może go przyjąć zgodnie z poniższym wykazem, co do rodzaju oraz ilości, pod warunkiem zgodności z zapisami Decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28.06.2007r. udzielającej pozwolenia zintegrowanego PZ Nr 108/2007.

Kod odpadu Rodzaj odpadu Ilość [Mg]

OD I DO XII ROKU 2015

12 01 01 Odpady z tłoczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów 2 000,00

12 01 02 Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów 2 000,00

12 01 04 Cząstki i pyły metali nieżelaznych 2 000,00

17 04 05 Żelazo i stal 10 000,00

Kod odpadu przekazanego Zamawiającemu określa Wykonawca.

Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia karty przekazania odpadu do faktury obejmującej daną partie dostarczonego odpadu, z zachowaniem przyznanych limitów ilościowych dla danego kodu. Nie dołączenie przez Wykonawcę do faktury karty przekazania odpadu uprawnia Zamawiającego do wstrzymania jej zapłaty.

Kontrola jakości dostaw: Zamawiający będzie dokonywał analizy jakościowej każdej partii dostawy na zawartość Fe metodą wodną wypornościową w oparciu o „Instrukcję IMN o/Legnica oznaczania zawartości Fe metodą wypierania wody” z oraz analizy udziału frakcji metodą sitową w oparciu o „Instrukcję oznaczania frakcji metodą sitową”. Zamawiający będzie dokonywał analizy na zawartość Cr i Sn w przedmiotowym materiale, zgodnie z metodyką oznaczania zawartości Cr i Sn za pomocą spektrometrii atomowej. Bieżących analiz jakościowych dostaw dokonywać będzie IMN o/Legnica.

Pobór prób odbywać się będzie zgodnie z „Instrukcją proceduralną dla próbobrania, przygotowania i przekazywania próbek materiałów pomocniczych” IMN o/Legnica. Wykonawca ma prawo uczestniczyć w czynnościach poboru próbek potwierdzonych odpowiednim protokołem, lub do udziału w niniejszym próbobraniu upoważnić kierowcę.

W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie zgadzał się z wynikami analiz przeprowadzonych przez Zamawiającego, Zamawiający dokona analizy próbki w niezależnym certyfikowanym laboratorium. Koszt analiz poniesie Strona, której stanowisko w zakresie reklamacji nie zostanie potwierdzone.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania reklamacji ilościowych i jakościowych. Reklamacja zostanie zgłoszona telefonicznie i pisemnie, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty dostarczenia towaru przez Wykonawcę. Wykonawca ma obowiązek w przeciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia rozpatrzyć reklamację. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Wykonawca ma obowiązek w przeciągu 3 dni roboczych zakończyć postępowanie reklamacyjne.

IMN O/Legnica zastrzega sobie również prawo do odmowy przyjęcia towaru, bezpośrednio po dostarczeniu, tj. bez rozładunku z pojazdu, w przypadku, gdy właściwości fizyczne lub stopień zanieczyszczenia znacząco wskazują, że towar nie spełnia założonych wymagań. O zaistnieniu powyższej sytuacji Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie i pisemnie. Wykonawca ma wówczas obowiązek w przeciągu 24 godzin wymienić towar na spełniający wymagania jakościowe Zamawiającego.

Miejsce i sposób dostaw: Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy – Zakład Doświadczalny Hutnictwa, ul. Złotoryjska 194, 59-220 Legnica (teren HM „Legnica”).

Materiał dostarczany będzie luzem, w postaci sypkiej – ze względów technologicznych nie dopuszcza się domieszek kawałków lub wiórów zbitych w kłęby, lub sprasowanych w brykiety. W przypadku stwierdzenia takiej postaci materiału, Zamawiający ma prawo zwrócić dostawę Wykonawcy, bez rozładunku z pojazdu. Materiał będzie dostarczany pojazdem samowyładowczym Wykonawcy. Koszt załadunku, przewozu, ubezpieczenia na czas przewozu i wyładunku towaru w miejscu przeznaczenia ponosi Wykonawca. W przypadku, gdy dostarczany w ramach zamówienia materiał będzie posiadał status odpadu, Transportujący musi posiadać Zezwolenie na transport przedmiotowego odpadu na terenie kraju.

Pierwsza dostawa zrealizowana zostanie nie wcześniej niż po upływie 3 dni od daty podpisania umowy.

Poszczególne dostawy realizowane będą według aktualnego zapotrzebowania zgłaszanego telefonicznie i potwierdzanego faksem z 3-dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować dostawę w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o zapotrzebowaniu. Dopuszcza się realizację dostaw w oparciu o wcześniej przygotowany i zatwierdzony obustronnie harmonogram dostaw. Ewentualne zmiany w terminach zaplanowanych dostaw Wykonawca uzgodni z Zamawiającym nie później niż na 2 dni robocze przed planowaną dostawą. Czas realizacji liczony jest od daty zgłoszenia zapotrzebowania do dnia dostarczenia do Zakładu Doświadczalnego Hutnictwa w Legnicy.

Warunki płatności: Płatność za wykonane dostawy zostanie zrealizowana na podstawie prawidłowo sporządzonej i zatwierdzonej faktury VAT ciągu 30 dni od daty jej wpływu do siedziby Zamawiającego, w formie polecenia przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy. Wykonawca może rozliczać każdą zrealizowaną partię na podstawie oddzielnych faktur. Dopuszcza się rozliczanie jedną fakturą za całą dostawę zrealizowaną w danym miesiącu zgodnie z Zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Zamawiającego, jeżeli w danym miesiącu nie były wszczynane postępowania reklamacyjne ze strony Zamawiającego.

Podstawą rozliczeń będzie waga netto samochodu potwierdzona wydrukiem z ważenia na legalizowanej wadze HM Legnica zainstalowanej w bramie wjazdowej Nr 1. Każdorazowa dostawa realizowana w terminie określonym w zleceniu będzie potwierdzana dokumentem WZ, który ma obowiązek sporządzić pracownik Wykonawcy. Na podstawie sporządzonego dokumentu WZ, potwierdzonego podpisem przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, Wykonawca wystawi fakturę VAT Zamawiającemu.

II.1.5) Vocabulário comum para os contratos públicos (Classificação CPV)
14630000
II.1.5) Informação relativa ao Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)
Contrato abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP): não
II.2) Valor total definitivo do(s) contrato(s)
Valor: 6 418 200  PLN
Sem IVA
Secção IV: Procedimento
IV.1) Tipo de procedimento
Concurso público
IV.2) Critérios de adjudicação
IV.2.1) Critérios de adjudicação
Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta
Preço mais baixo
IV.2.2) Informação acerca do leilão electrónico
Foi efectuado um leilão electrónico: não
IV.3) Informação administrativa
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela autoridade adjudicante
ZDH/01/2017 – Dostawy złomu stalowego
IV.3.2) Publicação(ões) anterior(es) referente(s) ao mesmo contrato
Anúncio de concurso
Número do anúncio no JOUE: 2017/S 019-032483 de 27.01.2017
Secção V: Adjudicação do contrato
Contrato n.º: I
Lote n.º: 1
Título: Część I – dostawy konstrukcyjnego złomu stalowego, kawałkowego
V.1) Data da decisão de adjudicação do contrato
18.04.2017
V.2) Informação sobre as propostas
Número de propostas recebidas: 2 Número de propostas recebidas por via electrónica: 0
V.3) Nome e endereço do operador económico beneficiário da decisão de adjudicação do contrato
WTÓRMET RADZIONKÓW Sp. z o.o.
ul. Nałkowskiej 6
41-922  Radzionków

V.4) Informação sobre o valor do contrato
Valor total inicialmente estimado do contrato:
Valor: 2 297 484  PLN
Sem IVA
Valor total definitivo do contrato:
Valor: 2 062 200  PLN
Sem IVA
V.5) Informação acerca da subcontratação
Contrato passível de subcontratação: não
Contrato n.º: II
Lote n.º: 2
Título: Część II – dostawy drobnego złomu stalowego ze stali łożyskowej typu ŁH15 z zawartością Sn na poziomie min. 0,5 %
V.1) Data da decisão de adjudicação do contrato
20.04.2017
V.2) Informação sobre as propostas
Número de propostas recebidas: 2 Número de propostas recebidas por via electrónica: 0
V.3) Nome e endereço do operador económico beneficiário da decisão de adjudicação do contrato
SILEGOLD S.C. Sławomir Głogowski, Grażyna Głogowska
ul. 22 Lipca 10/4
44-113  Gliwice

V.4) Informação sobre o valor do contrato
Valor total inicialmente estimado do contrato:
Valor: 5 196 690  PLN
Sem IVA
Valor total definitivo do contrato:
Valor: 4 356 000  PLN
Sem IVA
V.5) Informação acerca da subcontratação
Contrato passível de subcontratação: não
Secção VI: Informação complementar
VI.1) Informação sobre os fundos da União Europeia
Contrato relacionado com um projecto e/ou programa financiado por fundos da União Europeia: não
VI.2) Informação complementar
VI.3) Procedimentos de recurso
VI.3.1) Organismo responsável pelos procedimentos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
PL
VI.3.2) Interposição de recursos
VI.3.3) Serviço junto do qual se pode obter informação sobre a interposição de recursos
VI.4) Data de envio do presente anúncio
16.05.2017

More information: Clique aqui
Favor notar que este aviso é somente para sua informação.
Tentamos o melhor possivel ter informações corretas e atuais disponíveis no nosso web site, porêm não podemos garantir que toda informação esteja sem erros.
Se você tiver alguma sugestão de atualizações/correções para este aviso, favor entrar em contato.