Busca

Combustíveis

Polska-Werbkowice: Paliwa

Adjudicação de contrato

Informação Geral

Polônia
   WERBKOWICE
   187729-2017
   18 de Mai, 2017
   Polonês
   Outro

Informação para contato

   Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach Rolniczy Zakład Doświadczalny
Werbkowice
Polônia

Bens, obras e serviços

Combustíveis  

Detalhes do contrato

:  Contrato de fornecimento
:  A proposta economicamente mais vantajosa

:   PETROJET Sp. z o.o.
:   Kieszek 52, Pionki 26-670 PL
:   16 de Mai, 2017

Resumo

      

Notice type: 01203 - Contract award notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 095-187729
Referenced Document Number: 2017/S 055-102595
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Not applicable
Awarding Criteria: The most economic tender

Texto original

      
Anúncio de adjudicação de contrato
Fornecimentos
Secção I: Autoridade adjudicante
I.1) Nome, endereços e ponto(s) de contacto
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach Rolniczy Zakład Doświadczalny
ul. Parkowa 6
Ponto(s) de contacto: Rolniczy Zakład Doświadczalny Werbkowice
À atenção de: Agnieszka Borusiewicz, Monika Bulisz
22-550  Werbkowice
PL
Telefone: +48 846572340
Correio electrónico: rzd-werbkowice@wp.pl
Fax: +48 846572340
Endereço(s) internet:
I.2) Tipo de autoridade adjudicante
Outro: jednostka organizacyjna instytutu
I.3) Actividade principal:
Outro: produkcja zwierzęca i roślinna
I.4) O contrato é adjudicado por conta de outras autoridades adjudicantes:
A autoridade/entidade adjudicante procede à aquisição por conta de outras autoridades adjudicantes: não
Secção II: Objecto do contrato
II.1) Descrição
II.1.1) Título atribuído ao contrato
Dostawa paliw ciekłych.
II.1.2) Tipo de contrato e localização das obras, local de entrega ou de prestação dos serviços
Fornecimentos
II.1.3) Informação acerca do acordo-quadro ou Sistema de Aquisição Dinâmico (SAD)
II.1.4) Descrição resumida do contrato ou da(s) aquisição(ões)

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy paliw ciekłych tj.: oleju opałowego w ilości 80 000 L, oleju napędowego o podwyższonych parametrach ON letniego i zimowego w ilości 290 000 L oraz zakup paliwa w formie bezgotówkowej przy użyciu elektronicznych, bezgotówkowych kart paliwowych w ilości 19 000 L. W podziale na 3 części zamówienia:

1) Część 1: sukcesywne dostawy oleju opałowego w łącznej ilości 80 000 L dla IUNG-PIB w Puławach Rolniczy Zakład Doświadczalny Werbkowice

2) Część 2: sukcesywne dostawy oleju napędowego o podwyższonych parametrach (ON) – letniego i zimowego w łącznej ilości 290 000 L dla IUNG-PIB w Puławach Rolniczy Zakład Doświadczalny Werbkowice

3) Część 3: zakup paliwa w formie bezgotówkowej, dokonywane przez IUNG-PIB w Puławach Rolniczy Zakład Doświadczalny Werbkowice przy użyciu elektronicznych bezgotówkowych kart paliwowych, w łącznej ilości 19 000 :, w tym: olej napędowy o podwyższonych parametrach jakości (ON) w ilości 16 000 L, benzyna bezołowiowa 95 w ilości 3000 L.

II.1.5) Vocabulário comum para os contratos públicos (Classificação CPV)
09100000
II.1.5) Informação relativa ao Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)
Contrato abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP): não
II.2) Valor total definitivo do(s) contrato(s)
Valor: 1 719 417  PLN
Com IVA
Secção IV: Procedimento
IV.1) Tipo de procedimento
Concurso público
IV.2) Critérios de adjudicação
IV.2.1) Critérios de adjudicação
Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta
1 2. Cena oferty brutto Termin dostawy paliw ciekłych od momentu złożenia zamówienia. Ponderação 70 30
IV.2.2) Informação acerca do leilão electrónico
Foi efectuado um leilão electrónico: não
IV.3) Informação administrativa
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela autoridade adjudicante
PN/EU/RZDWerbkowice/01/2017
IV.3.2) Publicação(ões) anterior(es) referente(s) ao mesmo contrato
Anúncio de concurso
Número do anúncio no JOUE: 2017/S 055-102595 de 18.03.2017
Secção V: Adjudicação do contrato
Contrato n.º: Dostawa paliw ciekłych
Lote n.º: 1
Título: Dostawa paliw ciekłych
V.1) Data da decisão de adjudicação do contrato
16.05.2017
V.2) Informação sobre as propostas
Número de propostas recebidas: 2 Número de propostas recebidas por via electrónica: 0
V.3) Nome e endereço do operador económico beneficiário da decisão de adjudicação do contrato
PetroDom Venna Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
ul. Sidorska 61
21-500  Biała Podlaska
PL
Telefone: +48 833444404
Correio electrónico: rafal.twarowski@petrodom.pl
Fax: +48 833444415
V.4) Informação sobre o valor do contrato
Valor total inicialmente estimado do contrato:
Valor: 237 144  PLN
Com IVA
Valor total definitivo do contrato:
Valor: 233 942,56  PLN
Com IVA
V.5) Informação acerca da subcontratação
Contrato passível de subcontratação: não
Contrato n.º: Dostawa paliw ciekłych
Lote n.º: 2
Título: Dostawa oleju napędowego
V.1) Data da decisão de adjudicação do contrato
16.05.2017
V.2) Informação sobre as propostas
Número de propostas recebidas: 2 Número de propostas recebidas por via electrónica: 0
V.3) Nome e endereço do operador económico beneficiário da decisão de adjudicação do contrato
PETROJET Sp. z o.o.
Kieszek 52
26-670  Pionki
PL
Telefone: +48 483848024
Correio electrónico: piotr@petrojet.pl
Fax: +48 483848024
V.4) Informação sobre o valor do contrato
Valor total inicialmente estimado do contrato:
Valor: 1 391 130  PLN
Com IVA
Valor total definitivo do contrato:
Valor: 1 266 399,14  PLN
Com IVA
V.5) Informação acerca da subcontratação
Contrato passível de subcontratação:
Secção VI: Informação complementar
VI.1) Informação sobre os fundos da União Europeia
Contrato relacionado com um projecto e/ou programa financiado por fundos da União Europeia: não
VI.2) Informação complementar
VI.3) Procedimentos de recurso
VI.3.1) Organismo responsável pelos procedimentos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676  Warszawa
PL
Telefone: +48 224587201
Fax: +48 224587800
VI.3.2) Interposição de recursos

1. Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu danego

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów

ustawy prawo zamówień publicznych.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w

postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na

podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca

się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz

wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub

równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania

w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,

iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli

przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji

elektronicznej.

6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o

niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on

zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2

7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje

czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców.

8. Na czynność o której mowa wyżej nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust.2.

9. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej

podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust.5 zdanie drugie albo w

terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie

10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na

stronie internetowej.

11. Odwołanie wobec czynności innych niż powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto

lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących

podstawę jego wniesienia.

12. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty

najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się w terminie nie później niż 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku

Urzędowym Unii Europejskiej – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

13. Jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – ogłoszenia o udzieleniu

zamówienia z odwołanie wnosi się w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

14. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ

zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

15. Wykonawca zgodnie z art. 185 ust.2 ustawy może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w

terminie 3 dni od dnia otrzymania od zamawiającego kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje.

Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej. Zamawiający lub

odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia

rozprawy.

16. Zgodnie z art. 186 Zamawiający ma możliwość wniesienia odpowiedzi na odwołanie. Odpowiedź ta może

zostać wniesiona w formie pisemnej lub ustnie do protokołu. Zamawiający może uwzględnić odwołanie w

całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu. W takiej sytuacji Izba jest zobligowana umorzyć postępowanie

odwoławcze. Inaczej w sytuacji, w której w postępowaniu wywołanym wniesieniem odwołania po stronie

zamawiającego przystąpi inny wykonawca i działając na podstawie art. 186 ust. 3 ustawy wniesie sprzeciw

przeciwko uwzględnieniu odwołania w całości. W tej sytuacji Izba rozpoznaje wniesione odwołanie.

17. Na podstawie art. 187 ust. 8 ustawy, odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy, w

takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie odwołania nastąpi przed otwarciem

rozprawy, odwołującemu zwraca się 90 % wpisu.

18. Na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienia kończące postępowanie odwoławcze stronom

oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby, bądź miejsca

zamieszkania zamawiającego, wnoszona za pośrednictwem Prezesa KIO.

19. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis

przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Skarga powinna czynić zasadność wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać:

oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów z ich zwięzłym uzasadnieniem, wskazanie

dowodów, wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub części. Prawo wniesienia skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje również Prezesowi Urzędu w terminie 21 dni od

daty wydania orzeczenia.

VI.3.3) Serviço junto do qual se pode obter informação sobre a interposição de recursos
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676  Warszawa
PL
Telefone: +48 224587801
VI.4) Data de envio do presente anúncio
16.05.2017

More information: Clique aqui
Favor notar que este aviso é somente para sua informação.
Tentamos o melhor possivel ter informações corretas e atuais disponíveis no nosso web site, porêm não podemos garantir que toda informação esteja sem erros.
Se você tiver alguma sugestão de atualizações/correções para este aviso, favor entrar em contato.