Busca

Carvão de pedra

Polska-Koluszki: Węgiel kamienny

Pedido de Propostas

Informação Geral

Polônia
   KOLUSZKI
   eu:187668-2017
   18 de Mai, 2017
   20 de Jun, 2017
   Polonês
   Outro

Informação para contato

   Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Koluszki
Polônia

Bens, obras e serviços

Carvão de pedra  

Resumo

      

Notice type: 01202 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 095-187668
Referenced Document Number:
Contract Nature: Supplies
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender

Texto original

      
Anúncio de concurso
Fornecimentos
Secção I: Autoridade adjudicante
I.1) Nome, endereços e ponto(s) de contacto
Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 4
À atenção de: Barbara Kłosowska
95-040  Koluszki
PL
Telefone: +48 447145845
Correio electrónico: administracja@kpgk.com.pl
Fax: +48 447146554
Endereço(s) internet:
Endereço geral da autoridade adjudicante: http://www.kpgk.com.pl
Para obter mais informações, consultar:
O(s) ponto(s) de contacto indicado(s) acima
O caderno de encargos e documentos complementares (nomeadamente para o diálogo concorrencial e para um Sistema de Aquisição Dinâmico) podem ser obtidos consultando: O(s) ponto(s) de contacto indicado(s) acima
As propostas ou pedidos de participação devem ser enviados para: O(s) ponto(s) de contacto indicado(s) acima
I.2) Tipo de autoridade adjudicante
Outro: Spółka prawa handlowego
I.3) Actividade principal:
Serviços públicos gerais
Ambiente
I.4) O contrato é adjudicado por conta de outras autoridades adjudicantes:
A autoridade/entidade adjudicante procede à aquisição por conta de outras autoridades adjudicantes: não
Secção II: Objecto do contrato
II.1) Descrição
II.1.1) Título atribuído ao contrato pela autoridade adjudicante:
Dostawa miału węgla kamiennego na potrzeby miejskiej ciepłowni w Koluszkach.
II.1.2) Tipo de contrato e localização das obras, local de entrega ou de prestação dos serviços:
Fornecimentos
Compra
Local principal das obras, de entrega dos fornecimentos ou de prestação dos serviços: Miejska Ciepłownia w Koluszkach.
Código NUTS PL PL1 PL114
II.1.3) Informação acerca do contrato público, acordo-quadro ou Sistema de Aquisição Dinâmico (SAD)
O anúncio implica a celebração de um contrato público
II.1.4) Informação sobre o acordo-quadro
II.1.5) Descrição resumida do contrato ou da(s) aquisição(ões)

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa miału węgla kamiennego („Opału”) – CN 27.01 (kod klasyfikacji dla akcyzy) do Miejskiej Ciepłowni Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koluszkach, w okresie od miesiąca sierpnia 2017 r. do 30.5.2018 r.:

w ilości 7.000 Mg, o parametrach – wartość opałowa powyżej 22 000 [kJ/kg], zawartość popiołu poniżej 16 [%], zawartość siarki całkowitej poniżej 0,7 [%], zawartość wilgoci całkowitej nie więcej niż 18 [%], sortyment miał II A TYP 32.1; 31.2.

II.1.6) Vocabulário comum para os contratos públicos (Classificação CPV)
09111210
II.1.7) Informação relativa ao Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)
Contrato abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP): não
II.1.8) Lotes
Contrato dividido em lotes: não
II.1.9) Informação sobre as variantes
São aceites variantes: não
II.2) Quantidade ou âmbito do contrato
II.2.1) Quantidade total ou âmbito:
7 000 Mg.
II.2.2) Informação sobre as opções:
Opções: não
II.2.3) Informação sobre as reconduções:
O contrato é passível de recondução: não
II.3) Duração do contrato ou prazo de execução
Início 01.08.2017 Conclusão 30.05.2018
Secção III: Informação de carácter jurídico, económico, financeiro e técnico
III.1) Condições relativas ao contrato
III.1.1) Cauções e garantias exigidas

30 000 PLN.

III.1.2) Principais condições de financiamento e modalidades de pagamento e/ou referência às disposições que as regulam

Zgodnie z SIWZ i umową.

III.1.3) Forma jurídica que deve assumir o agrupamento de operadores económicos ao qual vai ser adjudicado o contrato

Zgodnie z SIWZ i umową.

III.1.4) Outras condições especiais
III.2) Condições de participação
III.2.1) Situação pessoal dos operadores económicos, nomeadamente requisitos em matéria de inscrição em registos profissionais ou comerciais

Zamawiający nie określa warunku udziału w tym zakresie.

III.2.2) Capacidade económica e financeira
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisitos:

5.3.2. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. b) SIWZ, jeżeli wykaże, że:

a) w okresie trzech ostatnich lat obrotowych, w każdym roku obrotowym osiągnął minimalny roczny obrót w wysokości 2 000 000 PLN,

b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 2 000 000 PLN,

c) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia 2 000 000 PLN.

III.2.3) Capacidade técnica
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisitos:

5.3.3. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. c) SIWZ, jeżeli wykaże, że:

a) wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 dostawy miału węgla kamiennego, każda o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 PLN brutto,

b) dysponuje następującym wyposażeniem w celu wykonania zamówienia publicznego:

ilość i ładowność samochodów ciężarowych

…………-……………..

…………-……………..

c) dysponuje następującym osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie dostaw:

…. osobami posiadającymi wykształcenie ……….. oraz co najmniej ….. letnie doświadczenie w ……………..

3 osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe do kierowania pojazdami ciężarowymi oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie w kierowaniu pojazdami ciężarowymi.

1 osobą posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie jako dyspozytor kierujący dostawami.

5.3.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

5.3.5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

5.3.6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 Pzp.

5.3.7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

5.3.8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 5.3.4. SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt pkt 5.3.2. oraz 5.3.3. SIWZ.

5.3.9. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

5.3.10. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.5. ppkt 1-9 SIWZ.

III.2.4) Informação sobre contratos reservados
Secção IV: Procedimento
IV.1) Tipo de procedimento
IV.1.1) Tipo de procedimento
Concurso público
IV.1.2) Limitações quanto ao número de operadores que serão convidados a concorrer ou a participar
IV.1.3) Redução do número de operadores durante a negociação ou o diálogo
IV.2) Critérios de adjudicação
IV.2.1) Critérios de adjudicação
Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta os critérios a seguir enunciados
1. Cena. Ponderação 60
2. Termin zapłaty. Ponderação 40
IV.2.2) Informação acerca do leilão electrónico
Vai ser efectuado um leilão electrónico: não
IV.3) Informação administrativa
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela autoridade adjudicante
O/244/WC/41/2017
IV.3.2) Publicação(ões) anterior(es) referente(s) ao mesmo contrato
não
IV.3.3) Condições para a obtenção do caderno de encargos e documentos complementares ou da memória descritiva
Documentos a título oneroso: não
IV.3.4) Prazo para a recepção das propostas ou pedidos de participação
20.06.2017 - 11:00
IV.3.5) Data de envio dos convites à apresentação de propostas ou dos convites para participar aos candidatos seleccionados
IV.3.6) Língua(s) em que as propostas ou os pedidos de participação podem ser redigidos
PL
IV.3.7) Período mínimo durante o qual o concorrente é obrigado a manter a sua proposta
em dias: 60 (a contar da data-limite para recepção das propostas)
IV.3.8) Condições de abertura das propostas
Data: 20.06.2017 - 11:10
Local: 95-040 Koluszki, ul. Mickiewicza 4, sala konferencyjna.
Secção VI: Informação complementar
VI.1) Informação sobre o carácter recorrente
Contrato recorrente: sim
Calendário previsto para a publicação de anúncios ulteriores: W okresach jednego roku.
VI.2) Informação sobre os fundos da União Europeia
Contrato relacionado com um projecto e/ou programa financiado por fundos da União Europeia: não
VI.3) Informação complementar
VI.4) Procedimentos de recurso
VI.4.1) Organismo responsável pelos procedimentos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676  Warszawa
PL
Telefone: +48 224587801
Correio electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
Endereço internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Interposição de recursos

Odwołanie wnosi się:

1. w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

3. wobec czynności innych niż określone w pkt 19.5 i 19.6. SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4) Serviço junto do qual se pode obter informação sobre a interposição de recursos
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676  Warszawa
PL
Telefone: +48 224587801
Correio electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
Endereço internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Data de envio do presente anúncio
15.05.2017

More information: Clique aqui
Favor notar que este aviso é somente para sua informação.
Tentamos o melhor possivel ter informações corretas e atuais disponíveis no nosso web site, porêm não podemos garantir que toda informação esteja sem erros.
Se você tiver alguma sugestão de atualizações/correções para este aviso, favor entrar em contato.