Busca

Serviços de limpeza e saneamento

SERVICII DE CURATENIE SI DEZINFECTIE

Pedido de Propostas

Informação Geral

Romênia
   rou:spn:175465
   18 de Mai, 2017
   Romeno
   Outro

Informação para contato

   Ec Adrian Parvulescu
Sos.Fundeni,nr.258,sector 2
Bucuresti 022322
Romênia
   +40 213172194
   +40 213180444
   Clique aqui

Bens, obras e serviços

Serviços de limpeza e saneamento  

Texto original

      
Contract Notice no. 175465/17.05.2017
Registered suppliers can select the contract notice to receive notifications about this public acquisition procedure events.
Notice refers to an open procedure that takes place in SEAP.
Procedures Details
Contracting Authority Name: INSTITUTUL CLINIC FUNDENI
Notice Number: 175465 / 17.05.2017
Contract Name: SERVICII DE CURATENIE SI DEZINFECTIE
Procedure State: Running
Price offer currency: RON
Annual procurement plans
Year Plan name Detail plan name
ANUNT DE PARTICIPARE
SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY
I.1)   Name, addresses and contact point(s):
INSTITUTUL CLINIC FUNDENI
Address: Sos.Fundeni, nr.258, sector 2 , City:  Bucuresti , Postal code: 022322 , Romania , Contact points:  Biroul Achizitii , Phone.  +40 213172194 , Attention:  Ec Adrian Parvulescu , Email:  fundeni.achizitii@rdsmail.ro , Fax:  +40 213180444 , URL: www.icfundeni.ro , Supplier profile: www.e-licitatie.ro
Addresses and Contact Points from which further Information can be obtained:
Contact details previously mentioned
Addresses and Contact Points from which Specifications and Additional Documents (including documents for competitive dialogue as well as a dynamic purchasing system) can be obtained:
Contact details previously mentioned
Addresses and Contact Points to which Tenders/Requests to Participate must be sent:
Contact details previously mentioned
I.2)   Type of the contracting authority and main activity or activities
INSTITUTUL CLINIC FUNDENI
Activity (activities)
- Health
The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities
No
SECTION II: OBJECT OF THE CONTRACT
II.1)   Description
II.1.1)   Title attributed to the contract by the contracting authority
SERVICII DE CURATENIE SI DEZINFECTIE
II.1.2)   Type of the contract and location of the works, place of delivery or of performance
Services
16 - Services outside those contained in Annex II
Main place of performance: Institutut Clinic Fundeni
NUTS code: RO321 - Bucuresti
II.1.3)   The notice involves
The establishment of a framework agreement
II.1.4)   Information on framework agreement
Subsequent contracts will be awarded by reopening competition: No
Framework agreement with 3operator(s)
Duration of the framework agreement: 36 month(s)
Estimated value (no VAT): Between4, 069, 062.48 and 12, 207, 187.44 RON
Attendance and value of the contracts that will be awarded: Frecventa si valoarea contractelor care urmeaza sa fie atribuite (daca se cunosc): Contractele subsecvente se vor atribui trimestrial in functie de bugetul si necesitatile Institutului Clinic Fundeni. Valoarea minima Acord Cadru 12 luni: 4, 069, 062.48 Ron : Valoarea maxima Acord Cadru 36 luni: 12, 207, 187.44 Ron. Valoarea celui mai mic Contract Subsecvent 3 luni : 1, 017, 265.62 Ron ;Valoarea celui mai mare Contract Subsecvent 6 luni : 2, 034, 531.24 Ron ;
II.1.5)   Short description of the contract or purchase(s)
SERVICII DE CURATENIE SI DEZINFECTIE LA INTERIORUL SI EXTERIORUL UNITATII SANITARE.
II.1.6)   Common procurement vocabulary (CPV)
90900000-6 - Cleaning and sanitation services (Rev.2)
II.1.7)   Contract covered by the Government Procurenment Agreement (GPA)
Yes
II.1.8)   Division into lots
No
II.1.9)   Variants will be accepted
No
II.2)   QUANTITY OR SCOPE OF THE CONTRACT
II.2.1)   Total quantity or scope
Cantitate minima Acord Cadru 12 luni: 1, 263, 684 mp:
Cantitate maxima Acord Cadru 36 luni: 3, 791, 052 mp.
Cantitate celui mai mic Contract Subsecvent 3 luni : 315, 921 mp;
Cantitate celui mai mare Contract Subsecvent 6 luni : 631, 842 mp;
Estimated value (no VAT): Between4, 069, 062.48 and 12, 207, 187.44 RON
II.2.2)   Options
No
II.3)   DURATION OF THE CONTRACT OR TIME-LIMIT FOR COMPLETION
36 month(s) from the award of the contract
SECTION III: LEGAL, ECONOMIC, FINANCIAL AND TECHNICAL INFORMATION
III.1)   CONDITIONS RELATING TO THE CONTRACT
III.1.1)   Deposits and guarantees required
GP= 20345 lei;GP se constituie în conformitate cu prevederile art. 36 din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 395/2016. Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 90 zile de la data-limita stabilita pentru depunerea ofertelor Daca garantia se constituie prin virament bancar, transferul va fi efectuat în contul RO79TREZ7025005XXX000170, Cod fiscal 4204003 al autoritatii contractante, deschis la Trezoreria Sect.2 conform prevederilor art. 36 alin. (6) din Normele metodologice aprobate. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, . GP constituita printr-un instrument de garantare se va depune scanat în SEAP. În cazul depunerii de oferte în asociere, GP trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Cuantumul garantiei de buna executie va fi 5% din valoarea fara TVA a contractului subsecvent, iar aceasta va fi constituita printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, in favoarea autoritatii contractante, conform art.40 din HG 395/2016. Se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, în favoarea autoritatii ontractante. Înstrumentul de garantare de buna executie se va prezenta autoritatii contractante conform clauzelor contractuale.Garan?ia de buna execu?ie se constituie în termen de 5 zile lucratoare de la semnarea contractului subsecvent.
III.1.2)   Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions regulating them
FONDURI BUGETARE
III.1.3)   Legal form to be taken by the grouping of economic operators to whom the contract is to be awarded
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.
III.1.4)   Other particular conditions to which the performance of the contract is subject
No
III.2)   CONDITIONS OF THE PARTICIPATION
III.2.1)   Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities for evaluating if requirements are met:
Cerinta 1.
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016
Se va completa DUAE- Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate autoritatii contractante de catre ofertantanti clasati pe primele 3 locuri, dupa aplicarea criteriului de atribuire, în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, cu informatiile aferente situatiei lor.
Aceste documente pot fi:
1. • certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.).
2.• cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;
3. • dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
4. • alte documente edificatoare, dupa caz.
Persoanele ce detin functii de decizie în cadrul Autoritatii Contractante cu privire la organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:
Manager- Conf. Dr. Orban Carmen;
Dir.medical- Conf. Dr. Iliescu Laura;
Dir.Fin-Contab.-Ec. Grigore Emilia;
Dir.Ingrijiri- As.Med. Niculita Oana Otilia;
Propunere Comisia de evaluare:
Presedinte cu drept de vot – As. Med. Niculita Oana Otilia - Director Ingrijiri;
Membru- Dr. Ghita Camelia Mihaela Sef Departament CPCIN
Membru – Dr. Anghelus Lorena – Departament CPCIN
Membru – Ing. Timariu Teodor - Sef Serviciu Administrativ
Membru – Ing. Sandu Andreea- Sef Serv. Aprovizionare
Membru – Ec. Parvulescu Adrian – Sef Birou Achizitii
Membru – Ec.Stoica Florica – Biroul Achizitii
Se va atasa Formularul (Declaratie privind conflictul de interese pentru ofertanti /candidati/ofertanti asociati/subcontractanti/tert Ofertantul nu are voie sa aiba drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al DOILEA inclusiv;
sustinator) completat. Forma de prezentare: original
Precizare: Ofertantul / Ofertantul asociat / tertul sustinator sau subcontractantul (daca este cazul), Daca apare o situatie de conflict de interese pe perioada derularii procedurii de achizitie, ofertantul are obligatia sa notifice in scris, de indata, entitatea care a organizat aceasta procedura si sa ia masuri pentru inlaturarea situatiei respective.
Nota: Aceasta declaratie va fi prezentata de ofertant/membrii asocierii, de eventualii subcontractanti si terti sustinatori.
Certificat de atestare fiscala emis de Ministerul finantelor Publice, Directia Generala a Finantelor publice din care sa reiasa situatia operatorului economic original/ copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”, stampilata si semnata de reprezentantul legal .
Se va prezenta lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii. Cerinta 1
Pentru persoane juridice/fizice straine documente care dovedesc o forma de înregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional , in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident - original, copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul, insotite de traducerea a acestora în limba româna.
Se va completa DUAE- Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate autoritatii contractante de catre ofertantanti clasati pe primele 3 locuri, dupa aplicarea criteriului de atribuire, în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, cu informatiile aferente situatiei lor.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, se va solicita ofertantantilor clasati pe primele 3 locuri, în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Forma de prezentare: original
III.2.2)   Economic and financial capacity
Information and formalities for evaluating if requirements are met:
Cerinta 1
Media cifrei de afaceri globala anuala pe ultimii 3 ani fiscali incheiati (2014, 2015, 2016)
Minimum level(s) of standards possibly required
Se va completa DUAE- Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate autoritatii contractante de catre ofertantanti clasati pe primele 3 locuri, dupa aplicarea criteriului de atribuire, în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, cu informatiile aferente situatiei lor. Media cifrei de afaceri globala anuala pe ultimii 3 ani fiscali incheiati ((2014, 2015, 2016) Valorile vor fi exprimate in lei si euro, la cursul lei/euro mediu comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv: Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decât Euro sau Lei , vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre BNR.- Situatiile financiare aferente anilor 2014, 2015 si 2016, vizate si inregistrate de organele competente/cu confirmare de depunere electronica la organele competente sau a altor documente edificatoare, in cazul in care din motive justificate corespunzator operatorul economic nu poate prezenta bilanturile contabile – original/copie semnata “conform cu originalul” semnata de reprezentantul legal. In cazul in care un ofertant strain este declarat castigator: Prezentarea bilantului contabil /extras de bilant/ balanta semnata de catre reprezentantii societatii in situatia in care alte documente fiscale nu sunt disponibile, alte documente, emise in conformitate cu legislatia tarii în care este stabilit ofertantul si la termenele stipulate in legislatia respectiva, care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare si care sa poata permite identificarea cifrei medii de afaceri globale pe acesti ani. Toate certificatele/documentele trebuie sa fie prezentate in copie certificata “conform cu originalul”, semnata de reprezentantul legal, in limba de origine, insotite de o traducere a acestora in limba româna. Nota 1: In cazul unei asocieri, clasate pe unul din primele 3 locuri, fiecare asociat trebuie sa prezinte aceste documente la solicitarea AC. Capacitatea economica si financiara a operatorului economic poate fi sustinuta si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente între operatorul economic si persoana respectiva. În cazul în care ofertantul îsi demonstreaza situatia economica si financiara invocând si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate. Nota 2: Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantantilor clasati pe primele 3 locuri, dupa aplicarea criteriului de atribuire, în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, cu informatiile aferente situatiei lor – persoane juridice romane si persoane juridice straine - prezentarea si a altor documente in cazul in care cele nominalizate la alineatul precedent nu sunt relevante. In cazul în care, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractanta, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente pe care autoritatea contractanta le poate considera edificatoare, in masura in care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a ofertantului.ODATA CU DEPUNEREA DUAE, ofertantii vor prezenta angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sus?inerea acestuia/acestora), acordul de asociere. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate ofertantilor clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor;
III.2.3)   Technical capacity
Information and formalities for evaluating if requirements are met:
Cerinta 1
Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani-Declaratia privind lista principalelorlivrari de servicii in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indifferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, din care sa rezulte ca ofertantul a prestat acest serviciu in ultimiii 3 ani, pentru a ne asigura ca operatorii economici participanti la procedura dispun de capacitatea tehnica -profesionala si experienta necesara pentru a esecuta contractul si pentru a fi protejati fata de un eventual risc de indeplinire necorespunzatoare a acestuia.
Cerinta 2 Lista privind echipamentele tehnice pentru asigurarea necesitatilor autoritatii contractante in conditii optime de calitate si eficienta a serviciului de curatenie si dezinfectie, conform Caietului de sarcini;
-Carucioare profesionale de curatenie: Euromop detasabil, sistem accesorizat cu galetuse pe cod de culori, cuva depozitare mopuri, spatiu depozitare ustensile si consumabile, saci colectori deseuri menajer– 60 buc.
- Carucioare profesionale de curatenie (metoda curatirii umede cu 2 galeti (holuri, spatii anexe), cu storcator – 40 buc.
-Aspiratoare duale, care pot aspira atât apa cat si praful, respectiv cu injectie extractie si pentru curatarea mochetelor – in spatiul administrativ) – 4 buc.
Cerinta 1
Dovada implementarii unui sistem de management al calitatii ISO 9001:2000 sau echivalent in termen de valabilitate la momentul prezentarii.
Minimum level(s) of standards possibly required
Se va completa DUAE- Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate autoritatii contractante de catre ofertantanti clasati pe primele 3 locuri, dupa aplicarea criteriului de atribuire, în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, cu informatiile aferente situatiei lor. Pentru persoane juridice /fizice straine: Documentele/contractele vor fi transmise in limba de origine, insotite de o traducere a acestora in limba româna. Precizare: In cazul in care nu este posibila prezentarea integrala a documentelor/contractelor se vor prezenta: parti relevante din cuprinsul acestora care cuprind referinte privind: partile, obiectul, durata, pretul acestora, precum si semnaturile si stampila partilor.Se va completa DUAE- Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate autoritatii contractante de catre ofertantanti clasati pe primele 3 locuri, dupa aplicarea criteriului de atribuire, în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, cu informatiile aferente situatiei lor. Ofertantul trebuie sa demonstreze ca DISPUNE (in orice forma - inchiriere, comodat, proprietate, ANGAJAMENT de punere la dispozitie) (art.179 lit.j) din Legea 98/2016); / utilaje profesionale necesare indeplinirii activitatilor precizate in Caietul de sarcini - mijloace mecanice de maturat, curatare, etc.Se va completa DUAE- Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate autoritatii contractante de catre ofertantanti clasati pe primele 3 locuri, dupa aplicarea criteriului de atribuire, în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, cu informatiile aferente situatiei lor. Operatorii economici vor prezenta dovada implementarii sistemului de management al calita?ii conform SR EN ISO 9001, prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calita?ii.
III.2.4)   Reserved contracts
No
III.3)   CONDITIONS SPECIFIC TO SERVICES CONTRACTS
III.3.1)   Execution of the services is reserved to a particular profession
No
III.3.2)   Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service
No
SECTION IV: PROCEDURE
IV.1)   Type of procedure
IV.1.1)   Type of procedure
Open Procedure
IV.2)   Award criteria
IV.2.1)   Award criteria
Lowest price
IV.2.2)   An electronic auction will be used
Yes
Au dreptul sa participe la faza finala de licitatie electronica doar ofertantii înregistrati in Sistemul Electronic de Achizitii Publice(SEAP) a)Elementul ofertei care va face obiectul procesului de reofertare:pretul unitar, fara TVA, exprimat în lei/unitate de masura b)Informatiile la care vor avea acces ofertantii in cursul licitatiei electronice: 1)Poate fi oprita desfasurarea urmatoarelor runde, în cazul in care nu se imbunatateste oferta:DA -Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta DA -Ofertantii pot vedea numarul de participanti înscrisi la licitatie:DA -Licitatia se prelungeste automat în cazul modificarii clasamentului:NU -Se va utiliza pasul de licitatie:NU c)Conditiile în care ofertantii vor avea dreptul sa liciteze:-licitatia electronica 1 runda; 2-licitatia electronica va începe la 2 zile lucratoare de la transmiterea invitatiei de participare;-durata rundei este de 1 zi;
IV.3)   Administrative information
IV.3.1)   File reference number attributted by the contracting authority
IV.3.2)   Previous publication(s) concerning the same contract
Yes
Prior information notice
Notice number in OJ: 2017/S011-016797from17.01.2017
IV.3.3)   Conditions for obtaining specifications and additional documents (except for a DPS) or descriptive document (in the case of a competitive dialogue)
Time-limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 15.06.2017 00:00
Payable documents: NO
IV.3.4)   Time-limit for receipt of tenders or requests to participate
21.06.2017 16:00
IV.3.5)   Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.3.6)   Language(s) in witch tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian
Price offer currency: RON
IV.3.7)   Minimum time frame during whitch the tender must maintain the tender
90 days(from the date started for receipt of tender)
IV.3.8)   Conditions for opening tenders
Date (reprezents offerts evaluation deadline): 17.07.2017 18:00
Place: In SEAP
Persons authorised to be present at the opening of tenders: no
SECTION VI: COMPLEMENTARY INFORMATION
VI.1)   This is a recurrent procurement
No
VI.2)   Contract related to a project and/or programme financed by Community Funds
No
Financing type: Budgetary funds
VI.3)   Additional information
Documentele care demonstreaza indeplinirea cerintelor minime de calificare se vor solicita operatorilor clasati pe primele 3 locuri, dupa etapa finala de Licitatie electronica. Departajarea ofertelor cu pret egal, se va face dupa cum urmeaza:PENTRU LOCUL 1 : IN CAZUL IN CARE VALOAREA CEA MAI SCAZUTA VA FI ACEEASI PENTRU MAI MUILTI OFERTANTI ALE CAROR OFERTE AU FOST DECLARATE ADMISIBILE ( PRETURI EGALE), SE VA PROCEDA LA SOLICITAREA OFERTELOR FINALE DE PRET PANA LA DEPARTAJARE. REOFERTAREA SE VA REALIZA CU MAXIM 2 ZECIMALE, LA CEREREA AUTORITATII CONTRACTANTE, IN PLIC INCHIS, DEPUS LA SEDIUL AUTORITATII. PENTRU LOCUL 2: IN CAZUL IN CARE, OFERTANTII CLASATI PE LOCUL 2, VOR AVEA OFERTE EGALE DE PRET, LI SE VA SOLICITA DE ASEMENEA, REOFERTARE PENTRU DEPARTAJARE, IN PLIC INCHIS DEPUS LA SEDIUL AUTORITATII CONTRACTANTE. IN ACEASTA SITUATIE OCUPANTUL LOCULUI 1 NEFIIND AFECTAT, DEOARECE IN SOLICITAREA DE REOFERTARE PENTRU DEPARTAJARE SE VA MENTIONA CA ESTE VORBA DESPRE LOCUL 2 AL CLASAMENTULUI. PENTRU LOCUL 3: IN CAZUL IN CARE OFERTANTII CLASATI PE LOCUL 3 VOR AVEA OFERTE EGALE DE PRET, LI SE VA SOLICITA DE ASEMENEA REOFERTARE PENTRU DEPARTAJARE, IN PLIC INCHIE DEPUS LA DESIUL AUTORITATII CONTRACTANTE. IN ACEASTA SITUATIE OCUPANTUL LOCULUI 2, NEFIIND AFECTAT, DEOARECE IN SOLICITAREA DE REOFERTARE PENTRU DEPARTAJARE SE VA MENTIONA CA ESTE VORBA DESPRE LOCUL 3 AL CLASAMENTULUI.Se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati prin accesarea urmatorului link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.
VI.4)   Procedures for appeal
VI.4.1)   Body responsible for appeal procedures
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Address: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , City:  Bucuresti , Postal code: 030084 , Romania , Phone.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , URL: http://www.cnsc.ro
Body responsible for mediation procedures
VI.4.2)   Loading of appeals
Precise information on deadline(s) for loading appeals:
VI.4.3)   Service from which information about lodging of appeals may be obtained
Institutul Clinic Fundeni – Biroul Juridic
Address: Sos. Fundeni nr. 258, sector 2. , City:  Bucuresti , Postal code: 022322 , Romania , Phone.  +40 21317219 , Email:  achizitii@icfundeni.ro , Fax:  +40 213180444 , URL: www.icfundeni.ro
VI.5)   Date of dispatch of this notice:
16.05.2017 09:47
Favor notar que este aviso é somente para sua informação.
Tentamos o melhor possivel ter informações corretas e atuais disponíveis no nosso web site, porêm não podemos garantir que toda informação esteja sem erros.
Se você tiver alguma sugestão de atualizações/correções para este aviso, favor entrar em contato.