Busca

Serviços de reparação e manutenção de bombas para líquidos

"Revizii tehnice periodice si reparatii accidentale la electropompe/mixere pentru apa potabila si apa uzata/pluviala". (Sectoriale)

Pedido de Propostas

Informação Geral

Romênia
   rou:spn:175454
   18 de Mai, 2017
   Romeno
   Outro

Informação para contato

   Alexandru Pop
B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 79
Cluj-Napoca 400604
Romênia
   +40 264591444
   +40 264430886
   Clique aqui

Bens, obras e serviços

Serviços de reparação e manutenção de bombas para líquidos   Peças sobressalentes diversas  

Texto original

      
Contract Notice (utilities) no. 175454/17.05.2017
Registered suppliers can select the contract notice to receive notifications about this public acquisition procedure events.
Notice refers to an open procedure that takes place in SEAP.
Procedures Details
Contracting Authority Name: Compania de Apa Somes S.A.
Notice Number: 175454 / 17.05.2017
Contract Name: "Revizii tehnice periodice si reparatii accidentale la electropompe/mixere pentru apa potabila si apa uzata/pluviala".
Procedure State: Running
Price offer currency: EUR
Annual procurement plans
Year Plan name Detail plan name
ANUNT DE PARTICIPARE
SECTION I: CONTRACTING AUTHORITY
I.1)   Name, addresses and contact point(s):
Compania de Apa Somes S.A.
Address: B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 79 , City:  Cluj-Napoca , Postal code: 400604 , Romania , Contact points:  Serviciul Achizitii , Phone.  +40 264591444 , Attention:  Alexandru Pop , Email:  achizitii@casomes.ro, alexandru.pop@casomes.ro , Fax:  +40 264430886 , URL: www.casomes.ro , Supplier profile: www.e-licitatie.ro
Addresses and Contact Points from which further Information can be obtained:
Contact details previously mentioned
Addresses and Contact Points from which Specifications and Additional Documents (including documents for competitive dialogue as well as a dynamic purchasing system) can be obtained:
Contact details previously mentioned
Addresses and Contact Points to which Tenders/Requests to Participate must be sent:
Contact details previously mentioned
I.2)   Type of the contracting authority and main activity or activities
Operator regional licentiat clasa 1
Activity (activities)
- Water
SECTION II: OBJECT OF THE CONTRACT
II.1)   Description
II.1.1)   Title attributed to the contract by the contracting authority
"Revizii tehnice periodice si reparatii accidentale la electropompe/mixere pentru apa potabila si apa uzata/pluviala".
II.1.2)   Type of the contract and location of the works, place of delivery or of performance
Services
16 - Services outside those contained in Annex II
Main place of performance: Jud. Cluj, Cluj-Napoca, Dej, Gherla, Huedin, Gilau, altele si jud. Salaj, Zalau, Varsolt, Simleu, Jibou Cehu-Silvaniei, altele
NUTS code: RO11 - Nord-Vest
II.1.3)   The notice involves
The establishment of a framework agreement
II.1.4)   Information on framework agreement
Subsequent contracts will be awarded by reopening competition: No
Framework agreement with a single operator
Duration of the framework agreement: 4 year(s)
Estimated value (no VAT): Between3, 654, 848 and 4, 513, 746 EUR
Attendance and value of the contracts that will be awarded: Contractele subsecvente se pot incheia anual sau semestrial, dupa caz.Valoarea estimata a acordului cadru corespunzator fiecarui lot, fara TVA, este cuprinsa in urmatorul interval: LOT 1 - interval 991.876 ÷ 1.311.038 Euro, LOT 2 - interval 1.904.108 ÷ 2.187.392 Euro, LOT 3 - interval 758.864 ÷ 1.015.316 Euro. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent, fara TVA, aferenta fiecarui lot, este: Lotul 1 - valoarea 327.760 Euro, Lotul 2 - valoarea 546.848 Euro, Lotul 3 - valoarea 253.829 Euro.Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent, fara TVA, aferenta fiecarui lot, este: Lotul 1 - valoarea 190 Euro, Lotul 2 - valoarea 42 Euro, Lotul 3 - valoarea 120 Euro.
II.1.5)   Short description of the contract or purchase(s)
Acordul cadru cuprinde "Revizii tehnice periodice si reparatii accidentale la electropompe/mixere pentru apa potabila si apa uzata/pluviala". Aceste servicii, au ca obiectiv mentinerea functionarii acestora în conditii de siguranta optima si la parametrii prevazuti în cartile tehnice de la producatori. Interventiile presupun atât reglajele necesare cât si înlocuirea pieselor cu uzura ridicata. Se accepta doar piese originale.
Electropompompele/mixerele care fac obiectul prezentei procedurii sunt împartite în trei loturi, dupa cum urmeaza:
Lotul 1 - Revizii tehnice periodice si reparatii accidentale la electropompe/mixere pentru apa potabila si apa
uzata/pluviala producator WILO,
Lotul 2 - Revizii tehnice periodice si reparatii accidentale la electropompe/mixere pentru apa potabila si apa
uzata/pluviala producator GRUNFOS,
Lotul 3 - Revizii tehnice periodice si reparatii accidentale la electropompe/mixere pentru apa potabila si apa
uzata/pluviala producator FLYGT.
II.1.6)   Common procurement vocabulary (CPV)
50511100-1 - Repair and maintenance services of liquid pumps (Rev.2)
34913000-0 - Miscellaneous spare parts (Rev.2)
II.1.7)   Contract covered by the Government Procurenment Agreement (GPA)
Yes
II.1.8)   Division into lots
Yes
Tenders should be submitted for one or more lots
II.1.9)   Variants will be accepted
No
II.2)   QUANTITY OR SCOPE OF THE CONTRACT
II.2.1)   Total quantity or scope
Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord-cadru sunt prezentate in Caietul de sarcini, punctul 5 lit. d).
Estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru sunt prezentate in Caietul de sarcini, punctul 5 lit. d).
La estimarea reviziilor tehnice periodice s-a tinut cont de echipamentele detinute de entitatea contractanta la aceasta data, dar si de perspectiva achizitionarii/preluarii de noi electropompe/mixere similare celor mentionate in Anexele la Caietul de sarcini.
Estimated value (no VAT): Between3, 654, 848 and 4, 513, 746 EUR
II.2.2)   Options
No
II.3)   DURATION OF THE CONTRACT OR TIME-LIMIT FOR COMPLETION
48 month(s) from the award of the contract
SECTION III: LEGAL, ECONOMIC, FINANCIAL AND TECHNICAL INFORMATION
III.1)   CONDITIONS RELATING TO THE CONTRACT
III.1.1)   Deposits and guarantees required
Cuantumul garantiei de participare, constituita in conditiile legii, va fi de:Lot 1: 1.600 Euro; Lot 2: 2.670 Euro;Lot 3: 1.240 Euro. Garantia de participare se poate constitui si in alte monede, (Lei, etc.). Pentru situatia in care garantia de participare este constituita in alta moneda, pentru evaluare si raportare unitare ale cuantumului garantiei de participare se va utiliza cursul de referinta comunicat de BNR la data publicarii anuntului de participare in SEAP. Valabilitatea garantiei de participare va fi de minim 90 de zile incepand cu data limita de depunere a ofertelor.Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila si se poate constitui prin: - virament bancar (ordin de plata vizat de banca in favoarea COMPANIA DE APA SOMES S.A.) in contul IBANRO28RNCB0106000767440001 deschis la BCR Cluj-Napoca, - instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, inconformitate cu Formularul nr. 1. Dovada constituirii garantiei va fi incarcata in SEAP pana cel tarziu la data si ora limita de depunere a ofertelor.Temei legal art. 42 din HG nr. 394/2016.Restituirea garantiei de participare se va face in conformitate cu prevederile art. 44 din HG 394/2016. Garantia de buna executie se va constitui in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului-subsecvent de ambele parti.Cuantumul garantiei de buna executie a contractului este de 2% din valoarea contractului subsecvent fara TVA, daca valoarea acestuia este mai mare sau egala cu 2.500 Euro.Pentru contractele subsecvente a caror valoare este sub 2.500 Euro, fara TVA, nu se solicita garantie de buna executie. Modul de constituire a garantiei de buna executie este conform prevederilor art. 46 din HG nr. 394/2016.(Formularul nr. 2)Operatorul economic va prezenta:-Declaratia privind modul de constituire a garantiei de buna executie -Formularul nr.3.Restituirea garantiei de buna executie se va face in conformitate cu prevederile art. 48 alin. (2) din HG 394/2016, respectiv in termen de 14zile de data indeplinirii de catre contractant a obligatiilor contractuale asumate prin contractul subsecvent, daca entitatea contractanta nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.
III.1.2)   Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions regulating them
Surse proprii
III.1.3)   Legal form to be taken by the grouping of economic operators to whom the contract is to be awarded
Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Operatorul economic va completa si prezenta Formularul nr. 4 -Acord asociere, dupa caz.
III.1.4)   Other particular conditions to which the performance of the contract is subject
No
III.2)   CONDITIONS OF THE PARTICIPATION
III.2.1)   Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities for evaluating if requirements are met:
Ofertantii, ofertantii asociati, tertii sustinatori, subcontractantii ofertantului, nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 72, 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de catre operatorii economici, (ofertantii, ofertantii asociati, tertii sustinatori, subcontractantii ofertantului), participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Declaratia de neincadrare in prev art 72 din Legea 99/2016 se va prezenta ODATA cu DUAE de catre ofertanti, terti sustinatori si
subcontractanti, Formularul nr.5.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi incarcate in SEAP, la solicitarea
entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire.
Aceste documente justificative pot fi:
- certificate constatatoare care sa ateste lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general
consolidat (buget local, buget de stat, etc) la momentul prezentarii acestora;
- cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului
operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul
constatator emis de ONRC / actul constitutiv,
- dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2),
art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale,
- alte documente, dupa caz.
Documentele justificative vor fi valabile la data prezentarii acestora.
Cu privire la neincadrarea in prevederile art. 72 din Legea nr. 99/2016, persoanele cu functie de decizie din cadrul entitatii contractante,
implicate in procedura de atribuire sunt: Ciataras Dorin Marcel, Filip Emilia Rodica, Iacob Mihai Gavril, Nemtu Calin Vasile, Ivan Doina,
Sabadis Viorel Emil, Budisan Corin Adrian, Pop Alexandru. Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca
operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea
profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura
de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE respectiv, certificatul constatator emis de ONRC
sau in cazul ofertantilor straini documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza a fi incarcate in SEAP la solicitarea entitatii
contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire.
Documentele justificative vor fi valabile la data prezentarii acestora.
Daca un grup de operatori economici depun oferta comuna, atunci fiecare asociat va demonstra ca indeplineste cerinta pentru partea de
contract pe care o realizeaza.
III.2.2)   Economic and financial capacity
Information and formalities for evaluating if requirements are met:
Operatorul economic va prezenta cifra de afaceri pentru anul 2015, care
trebuie sa fie de minim:
Lot 1: 300.000 lei;
Lot 2: 500.000 lei;
Lot 3: 230.000 lei.
Modalitatea de indeplinire
1.Se va completa DUAE de catre operatorii economici
participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente
situatiei lor.
Odata cu depunerea DUAE se va prezenta si acordul de
asociere, daca este cazul.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor
asumate prin completarea DUAE si a celor care probeaza cele
asumate in angajamente/acorduri, se vor prezenta obligatoriu, la
solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul
I dupa alicarea creiteriului de atribuire.
Aceste documente justificative pot fi:
- bilanturi contabile, inclusiv contul de profit si pierdere,
- raport de audit,
- orice alte documente echivalente emise de autoritati legal
competente din care sa rezulte indeplinirea cerintelor minime
privind cifra de afaceri.
Daca un grup de operatori economici depun o oferta comuna,
cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor
tuturor membrilor grupului, proportional cu cota de implicare in
executarea viitorului contract sectorial/acord-cadru.
Pentru calculul echivalentei in alta moneda se va aplica cursul
mediu anual leu/alta valuta comunicat de BNR pentru anul 2015
III.2.3)   Technical capacity
Information and formalities for evaluating if requirements are met:
Ofertantul va prezenta Lista principalelor prestari de servicii efectuate in
ultimii 3 ani, (numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei
similare se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor).
Valoarea cumulata a prestarilor de servicii similare obiectului acordului cadru, (revizii si reparatii la electropompe si mixere indiferent de producator), la nivelul unui sau mai multor contracte, trebuie sa fie in cuantum de minim:
Lot 1: 140.000 lei;
Lot 2: 240.000 lei;
Lot 3: 110.000 lei.
Pentru fiecare din contractele prin care se demonstreaza experienta similara
se vor prezenta documente, dar fara a se limita la aceastea, cum ar fi: certificate constatoare/recomandari/procese verbale de receptie/documente, cu scopul de a demonstra livrarea produselor prezentate. Acestea vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar.
Daca un grup de operatori depun oferta comuna, atunci capacitatea tehnica
si/sau profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor
tuturor membrilor grupului.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti
la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Odata cu depunerea DUAE, se va prezenta si Acord de asociere-Formularul nr. 4, (daca este cazul).
In DUAE se vor completa urmatoarele date referitoare la contractele similare: beneficiari, descriere (obiectul contractului), valoare, perioada de derulare, documentele prin care se demonstreaza prestarea serviciilor (Certificate constatoare/recomandari/procese verbale de receptie/documente aferente fiecarui contract, etc.).
-Pentru calculul echivalentei in alta valuta se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
- Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE se vor prezenta obligatoriu, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I dupa alicarea criteriului de atribuire.
Aceste documente justificative pot fi, dar fara a se limita la acestea:Certificate
constatoare / recomandari / procese verbale de receptie aferente fiecarui contract prin care se demonstreaza experienta similara.
III.2.4)   Reserved contracts
No
III.3)   CONDITIONS SPECIFIC TO SERVICES CONTRACTS
III.3.1)   Execution of the services is reserved to a particular profession
No
III.3.2)   Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service
No
SECTION IV: PROCEDURE
IV.1)   Type of procedure
IV.1.1)   Type of procedure
Open Procedure
IV.2)   Award criteria
IV.2.1)   Award criteria
Lowest price
IV.2.2)   An electronic auction will be used
No
IV.3)   Administrative information
IV.3.1)   File reference number attributted by the contracting authority
SA-82-2017-AP
IV.3.2)   Previous publication(s) concerning the same contract
No
IV.3.3)   Conditions for obtaining specifications and additional documents (except for a DPS)
Time-limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 16.06.2017 16:00
Payable documents: NO
IV.3.4)   Time-limit for receipt of tenders or requests to participate
19.06.2017 16:00
IV.3.5)   Language(s) in witch tenders or requests to participate may be drawn up
Romanian
Price offer currency: EUR
IV.3.6)   Minimum time frame during whitch the tender must maintain the tender
90 days(from the date started for receipt of tender)
IV.3.7)   Conditions for opening tenders
Date (reprezents offerts evaluation deadline): 14.07.2017 18:00
Place: In SEAP
Persons authorised to be present at the opening of tenders: no
SECTION VI: COMPLEMENTARY INFORMATION
VI.1)   This is a recurrent procurement
Yes
Estimated program for notices publication: Trimestrul II/2021
VI.2)   Contract related to a project and/or programme financed by Community Funds
No
Financing type: Other funds
VI.3)   Additional information
Solicitarile de clarificari la documentatia de atribuire se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Intrebari” din cadrul anuntului departicipare, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP atat la Sectiunea ”Intrebari”, cat si la Sectiunea ”Documentatie, clarificari sidecizii” din cadrul anuntului de participare.Pentru a putea completa DUAE, operatorul economic va trebui sa acceseze linkurile: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filtersau https://ec.europa.eu/tools/espd , (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro). DUAE se va depune, dupa caz, si de catre tertul sustinator si subcontractant.Inainte de finalizarea raportului procedurii de atribuire, operatorul economic clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, vaprezenta, la cererea entitatii contractante, documentele justificative actualizate, prin care sa demonstreze in mod corespunzator indeplinireaintegrala a tuturor criteriilor de calificare, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE.In cazul in care in urma aplicarii criteriului de atribuire, comisia de evaluare constata ca doua sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, entitatea contractanta va solicita operatorilor economici o noua propunere financiara, iar acordul cadru se va incheia cu operatorul economic acarui noua oferta financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4)   Procedures for appeal
VI.4.1)   Body responsible for appeal procedures
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Address: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , City:  Bucuresti , Postal code: 030084 , Romania , Phone.  +40 213104641 , Email:  office@cnsc.ro , Fax:  +40 213104642 / +40 218900745 , URL: http://www.cnsc.ro
Body responsible for mediation procedures
VI.4.2)   Loading of appeals
Precise information on deadline(s) for loading appeals:
Conform Legii nr. 101/2016
VI.4.3)   Service from which information about lodging of appeals may be obtained
Compania de Apa Somes S.A. -Serviciul Juridic
Address: Bd.21 Decembrie 1989, nr.79, , City:  CLUJ-NAPOCA , Postal code: 400604 , Romania , Phone.  +40 264591444 , Email:  juridic.cluj@casomes.ro , Fax:  +40 264430886 , URL: www.casomes.ro
VI.5)   Date of dispatch of this notice:
15.05.2017 16:10
Favor notar que este aviso é somente para sua informação.
Tentamos o melhor possivel ter informações corretas e atuais disponíveis no nosso web site, porêm não podemos garantir que toda informação esteja sem erros.
Se você tiver alguma sugestão de atualizações/correções para este aviso, favor entrar em contato.