Busca

Serviços relacionados com as indústrias do gás e do petróleo

Polska-Warszawa:

Pedido de Propostas

Informação Geral

Polônia
   WARSZAWA
   eu:147686-2017
   18 de Mai, 2017
   1 de Jun, 2017
   Polonês
   Outro

Informação para contato

   Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Warszawa
Polônia

Bens, obras e serviços

Serviços relacionados com as indústrias do gás e do petróleo  

Resumo

      

Notice type: 01G05 - Contract notice
EU Official Journal Publication: 2017/S 076-147686
Referenced Document Number:
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender
Notice type: 01G14 - Additional information
EU Official Journal Publication: 2017/S 095-187488
Referenced Document Number: 2017/S 076-147686
Contract Nature: Services
Procedure Type: Open procedure
Type of Bid Required: Submission for all lots
Awarding Criteria: The most economic tender

Texto original

      
Anúncio de pré-informação
Serviços
Secção I: Autoridade adjudicante
I.1) Nome, endereços e ponto(s) de contacto
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
ul. Marcina Kasprzaka 25
Warszawa
01-224
PL
Ponto(s) de contacto: Beata Flint
Correio electrónico: beata.flint@pgnig.pl
Código NUTS: PL
Endereço(s) internet:
www.pgnig.pl
I.2) Tipo de autoridade adjudicante
I.3) Actividade principal
Secção II: Objecto do contrato
II.1) Descrição
II.1.1) Título atribuído ao contrato pela autoridade adjudicante
Likwidacja odwiertów Stężyca 5K i 7 dla PGNiG SA w Warszawie Oddział w Sanoku.
Número de referência atribuído ao processo: ZP/PGNG/17/0054/OS/TWR
II.1.2) Vocabulário comum para os contratos públicos (Classificação CPV)
76000000
II.1.3) Tipo de contrato
Serviços
II.1.4) Descrição resumida

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi obejmującej likwidację odwiertów: Stężyca 5K i 7 dla PGNiG SA w Warszawie Oddział w Sanoku. Zamawiający wymaga, aby prace były prowadzone jednocześnie, jednym urządzeniem na jednym odwiercie. Ze względu na specyfikę zamówienia Zamawiającemu zależy na likwidacji wszystkich wskazanych odwiertów przez jednego wybranego Wykonawcę.

II.2) Descrição
II.2.2) Objecto(s) complementar(es)

76000000

II.2.2) Local principal de execução
Código NUTS: PL
Local principal de execução: Polska.
II.2.3) Descrição

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi obejmującej likwidację odwiertów: Stężyca 5K i 7 dla PGNiG SA w Warszawie Oddział w Sanoku. Zamawiający wymaga, aby prace były prowadzone jednocześnie, jednym urządzeniem na jednym odwiercie. Ze względu na specyfikę zamówienia Zamawiającemu zależy na likwidacji wszystkich wskazanych odwiertów przez jednego wybranego Wykonawcę.

Secção IV: Procedimento
Secção VI: Informação complementar
VI.3) Informação complementar

Do oferty należy dołączyć aktualny jednolity europejski dokument zamówienia.

W zakresie braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty – wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, odpowiednich oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brakpodstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w par. 5 Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz

wskazanych w SIWZ. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenie przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 11 ustawy Pzp. W sytuacji przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia,może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w Postępowaniu o udzielenie zamówienia.

VI.5) Data de envio do presente anúncio
2017-04-14

More information: Clique aqui
Favor notar que este aviso é somente para sua informação.
Tentamos o melhor possivel ter informações corretas e atuais disponíveis no nosso web site, porêm não podemos garantir que toda informação esteja sem erros.
Se você tiver alguma sugestão de atualizações/correções para este aviso, favor entrar em contato.